Adatvédelem és adatkezelési szabályzat

2021-01-01
Adminisztrátor
262
 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
ADATKEZELÉSI- ÉS ADATVÉDELMI
SZABÁLYZATA

1.Általános rendelkezések 
 1. A szabályzat célja
A szabályzat célja biztosítani az adatvédelem alapjogi elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozni a jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan megváltoztatását és nyilvánosságra hozatalát.
A szabályzat célja, hogy az Intézmény kezelésében lévő személyes adatok tekintetében a legfontosabb adatvédelmi szabályokat tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos adatvédelmi követelményekre kiterjedően.
 
 1. Adatkezelő megnevezése
         Adatkezelő: Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola          
         Székhely: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.                      
         E-mail cím: titkarsag@lajosmizseiskola.hu
         Telefon/Fax:     0676/356-156
         Honlap: lajosmizseiskola.hu
         Intézmény adatvédelmi kapcsolattartója:Plichta Ildikó
 
 1. Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
- 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról       
-  229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 
 1. A szabályzat személyi hatálya
         E szabályzat személyi hatálya kiterjed az Intézménnyel:
 1. közalkalmazotti, munkajogviszony, megbízási vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban,
 2. tanulói jogviszonyban álló személyekre.
 
 1. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Intézmény által kezelt, jogszabály alapján személyes, közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatra.
 
 1. Értelmező rendelkezések
 
 • : bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a Tankerületi Központ kezeli,
azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható,
személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ,
különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat,
egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép adat.
 • : e Szabályzat alapján az Intézmény amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
 • : az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,
 • : az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges,
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége,
nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását
adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;  
 
 1. A személyes adatkezelés főbb szabályai
 
A Köznevelési Intézmény által végzett adatkezelések, adatfeldolgozások során az alábbi adatvédelmi alapelveknek kell érvényesülnie:
Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
Célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azok kezelése nem történhet ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
Adattakarékosság: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.
Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolása olyan formában kell, hogy történjen, amely csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé az érintettek azonosítását. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás, vagy statisztika készítése céljából kerülhet sor.
Integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága (az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve).
 • : az e pontban foglaltaknak való megfelelésért, továbbá – szükség esetén – képesnek kell lennie e megfelelések igazolására.
 
Az adatkezelési alapelveknek egyszerre kell érvényesülniük.
 
 1. Az adatkezelés jogi feltételei a jogalap (érintetti hozzájárulás vagy törvényi felhatalmazás) és célhoz kötöttség.
Személyes adatok kezelése a Köznevelési Intézményben kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés a Köznevelési Intézményre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy a Köznevelési Intézményre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
 
 
A Köznevelési Intézmény az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelési tájékoztatóban egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatkezelés tényéről, céljáról és az érintetti jogokról.
 
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az „érintett hozzájárulása” akkor tekinthető az adatkezelés érvényes jogalapjának, amennyiben az az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 
Érintetti jogok:
a) Az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés céljáról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon a GDPR 13-14. cikk rendelkezései szerint-tájékoztatáshoz való jog,
b) Kérelmére személyes adataihoz és az azok kezelésével összefüggő információkhoz az adatkezelő köteles hozzáférést biztosítani a GDPR 15. cikk alapján - érintett hozzáféréshez való joga.  Az Nkt. 42. § (2) bekezdése a törvényes képviselő hozzáféréshez való jogát korlátozza akként, hogy a gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
c) Kérelmére, az érintett jogosult a GDPR 16. cikk alapján arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, s figyelembe véve az adatkezelés célját arra is jogosult továbbá, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését - helyesbítéshez való jog,
d) Kérelmére, az érintett jogosult a GDPR 17. cikk alapján arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek fennállása esetén, melyek során az adatkezelőnek kell gondoskodnia a törölt adatok visszakereshetőségének megakadályozásáról - törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”),
e) Kérelmére, az érintett jogosult a GDPR 18. cikk alapján arra, hogy kérésére bizonyos kondíciók keretében az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, mely az adatok illetéktelen felhasználásának meggátolását szolgáló jogosultság, s mint ilyen, a különös védettségű adatoknál lehet leginkább releváns -  adatkezelés korlátozásához való jog, valamint az
f) Kérelmére, az érintett jogosult a GDPR 20. cikk alapján arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, s ez esetben is kiemelt fontosságú a hordozott adatok teljességének, pontosságának a megőrzése alapelvi szinten - adathordozhatósághoz való jog,
g) Kérelmére, GDPR 21. cikk szerint az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, mely esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak - tiltakozáshoz való jog.
 1. Az intézményben nyilvántartott adatok köre
 
Személyes adatot a köznevelési intézményben kizárólag jogszabály felhatalmazása alapján lehet kezelni, mely tevékenység magába foglalja az adatok felvételét, rögzítését, tárolását (irattári őrzés), továbbítását és törlését.
Kivételes esetben (statisztikai adatgyűjtés, tudományos kutatás) ez alól az iskola igazgatója felmentést adhat, de ebben az esetben az érintettel közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes/anonim.
 
A 3.1 és 3.2 pontban meghatározott adatkezeléssel a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott kötelezettségét teljesíti.
 
 1. Tanulók nyilvántartott és kezelt adatai
 
Az Intézmény az Nkt. 41. § -ban meghatározott kötelezettsége keretében a gyermekekre, tanulókra vonatkozóan a következő személyes adatokat tartja nyilván:
a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok
da) felvételivel kapcsolatos adatok,
db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,
dh) mérési azonosító,
e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
ea) az egyéni munkarenddel kapcsolatos adatok,
eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,
ec) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma,
ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
f) az országos mérés-értékelés adatai,
g) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt a 9. § (4) bekezdése alapján szervezett határon túli kiránduláson,
h) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton.
i) a gyermek, tanuló után családi pótlékra jogosult személy nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, ha ez a személy nem a gyermek, tanuló szülője, törvényes képviselője.
 
A pedagógiai szakszolgálati intézmény - az integrált nyomon követő rendszer (a továbbiakban: INYR) működtetése érdekében –a (4) bekezdésben jelölt adatokon túl:
a) a szülő, a törvényes képviselő önkéntes adatszolgáltatása alapján a gyermek, a tanuló nemzetiségi hovatartozására vonatkozó adatot,
b) annak a nevelési-oktatási intézménynek a nevét, címét, OM azonosítóját, amellyel a gyermek, a tanuló óvodai nevelési vagy tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban áll, valamint a gyermek, a tanuló által igénybe vett pedagógiai szakszolgálati ellátás 18. § (2) bekezdés szerinti megnevezését is nyilvántartja.
 
A köznevelési intézmény az EMMI rendeletben meghatározott kötelezettsége keretében a gyermek, tanuló következő adatait tartja nyilván:
a)  tanulói hiányzás miatti adatkezelés az EMMI r. 51. § (1) bek. alapján, mely tartalmazza a betegség miatt távollét időtartamát, kezeli annak igazolását, mely egészségügyi, különleges adatot is tartalmazhat,
b) tanulóval szembeni fegyelmi eljáráshoz kapcsolódó adatkezelés az EMMI r. 53-61. § rendelkezései alapján,
c) tanuló és gyermekbalesetekkel kapcsolatos nyilvántartás az EMMI r. 169. § rendelkezései alapján.
 
 1. Alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai
Kjt. 5. számú melléklete alapján:
A közalkalmazott
 • neve (leánykori neve)
 • születési helye, ideje
 • anyja neve
 • TAJ száma, adóazonosító jele
 • lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
 • családi állapota
 • gyermekeinek születési ideje
 • egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
 • legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
 • szakképzettsége(i)
 • iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
 • tudományos fokozata
 • idegennyelv-ismerete
 • a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése,
 • a munkahely megnevezése,
 • a megszűnés módja, időpontja
 • a közalkalmazotti jogviszony kezdete
 • állampolgársága
 • a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
 • a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok
 • a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
 • e szervnél a jogviszony kezdete
 • a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-száma
 • címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
 • a minősítések időpontja és tartalma
 • személyi juttatások
 • a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama
 • a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai
 • A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai
 
Nkt. 41. § (2) bekezdés alapján:
 • oktatási azonosító számot,
 • a pedagógusigazolvány számát,
 • a jogviszony időtartamát és
 • heti munkaidő mértékét
 
Nkt. 41. § (9) bekezdés alapján:
 • jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek, s melyekből megállapítható a jogosult személye és jogosultsága
 
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a
 • munkáltató megnevezése,
 • közalkalmazott neve, 
 • besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.
A közalkalmazotti alapnyilvántartásból statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.
A munkáltatónál vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartásba - az érintetten kívül - a következők jogosultak betekinteni, illetőleg abból adatot átvenni a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából:
a) a közalkalmazott felettese,
b) a minősítést végző vezető,
c) feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,
d) munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
e) a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság,
f) a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül,
g) az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.
 
 1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés
Az intézmény tanulójaként az intézmény, az általa működtetett szakkörök, sportkörök és az osztály tevékenysége során sor kerülhet tanuló egyes személyes adatairól nyilvántartás készítésére (utas lista, múzeumi belépőlista, juttatásokról, szolgáltatásokban részesülés tényéről átvételi lista stb.), fotódokumentáció készítésére, hang-, vagy filmfelvétel készítésére is. Ezek a személyes adatok tipikusan és általában a tanuló neve, képmása hangfelvétele, intézménye és osztálya, szülő vagy törvényes képviselőjének neve, telefonos és elektronikus elérhetősége.
A programok jellegétől függően, illetve az intézményi étkeztetés igénybevételéhez kapcsolódóan sor kerülhet különleges adatok kezelésére is, így különösen a gyermek egészségi állapotára (étel allergia, rendszeres gyógyszerszükséglet, gyógyszer allergia, táborozás esetén orvosi igazolás), étkezési szokások, faji, vagy etnikai származásra vonatkozó adat kezelésére is.
Tekintettel arra, hogy a pályázat megvalósításával a köznevelési intézmény nem a jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának kötelezettségét teljesíti, a tanulók személyes és különleges adatai kezelésének jogalapja kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett – illetve törvényes képviselőjének – hozzájárulása lehet. 14 év alatti gyermek esetében a szülői felügyeleti joggal bíró szülő, a törvényes képviselő, 14-18 év közötti gyermek esetében a szülői felügyeleti joggal bíró szülő, törvényes képviselő és a gyermek együttesen és egybehangzóan jogosult a hozzájáruló nyilatkozat megtételére. Különélő, elvált szülők esetében a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő jogosult nyilatkozatot tenni, e vonatkozásban az intézmény a szülő(k) erre vonatkozó nyilatkozatát tekinti irányadónak, vita esetén annak elbírálása a hatáskörrel rendelkező hatóság (gyámhatóság, bíróság) feladata.
 1. Adattovábbítás
 
Az Nkt. 41. § (7), (8) bek. szabályai szerint történhet, melynek keretében a tanuló adatai közül:
a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, egyéni munkarendje, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,
b) óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, iskolához, felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez,
c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre, illetve a tanuló fizikai állapotára és edzettségére vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek,
d) a neve, születési helye és ideje, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének megelőzése, feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,
f) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez, továbbítható.
g) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között, továbbá gyermekpszichiátriai diagnózisának adatai a pedagógiai szakszolgálat és az egészségügyi szakellátó között,
h) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
i)  magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
j) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható.
(9) A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. továbbítható.
 
A köznevelési információs rendszer (KIR) tanulói nyilvántartásába - melynek adatkezelője az Oktatási Hivatal - a köznevelési intézmény a tanuló egyes adatait törvényi felhatalmazás alapján továbbítja a 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról  7. § (1)- (4) bekezdésének rendelkezései szerint.  
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által üzemeltetett Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alrendszer (KRÉTA) működéséhez szükséges mértékben és körben a köznevelési feladatokat ellátó intézmény az adatok rögzítésével teszi hozzáférhetővé az adatokat a rendszer üzemeltetője számára. Az átadott adatok az a)-s). pontokban megjelöltek.
 
A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) elnevezésű rendszerben – a Magyar Diáksport Szövetség működteti- rögzítik a köznevelési intézmények testnevelői a tanulók országosan egységes mérési módszer alapján megállapított fizikai állapot és edzettségi eredményeit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 81. § alapján. A szükséges mértékben és körben a köznevelési feladatokat ellátó intézmény a mérési adatok rögzítésével teszi hozzáférhetővé az adatokat a rendszer üzemeltetője számára. Az átadott adatok: fizikai és fittségi mérés adatai. Az érintett a rá vonatkozó adatok vonatkozásában közvetlen hozzáféréssel rendelkezik.
Nkt. 44/B.§ (2) NETFIT a tanuló következő személyes adatait tartalmazza:
a) mérési azonosító,
b) születési év és hónap,
c) nem,
d) decimális életkor,
e) sajátos nevelési igényre vonatkozó adat,
f) évfolyam,
g) az iskola feladatellátási helye,
h) a fizikai fittségi mérés eredményei.
 
A külföldi tanulmányútra irányuló csoportos pályázat esetén a nevelési-oktatási intézmény a tanuló tanulói jogviszonyával és annak teljesítésével kapcsolatos adatokat szolgáltat a pályázat kiírójának (Nkt. 44/C. § (4) bek.)
a) a tanuló nevét,
b) a tanuló oktatási azonosító számát,
g) a tanuló nevelési-oktatási intézményének nevét, oktatási azonosító számát,
h) a tanuló tanulói jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
i) a tanulónevelés-oktatásának helyét,
j) a tanuló évfolyamát,
k) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton,
l) kiskorú tanuló esetén a külföldi tanulmányúthoz történő szülői hozzájárulási nyilatkozatot,
m) a tanuló nyelvi szintjét igazoló iskolai ajánlást,
n) a választott külföldi fogadó intézmény, gazdálkodó szervezet nevét,
o) az utasbiztosítás szerződésszámát,
p) a támogatói szerződés számát,
r)  a tanuló sajátos nevelési igényére vonatkozó adatokat.
 
Nkt. 93/E. §  az iskola az iskolai tankönyvrendelés keretében a tankönyveket - jogszabályban meghatározottak szerint, elektronikus formában - a könyvtárellátó felületén keresztül rendeli meg. A könyvtárellátó számára az iskola a tankönyvrendeléssel kapcsolatos, alábbi személyes adatokat adja át:
a) a tanuló neve,
b) a tanuló oktatási azonosító száma,
c) a tanuló iskolájának neve, OM azonosítója,
d) a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése,
e) a tanuló részére az iskolai tankönyvellátás keretében megrendelt, megvásárolt tankönyvek címe,
f) a tanuló nemzetiségének megjelölése, ha jogszabályban meghatározott nyilatkozattal vesz részt a nemzetiségi nevelés-oktatásban.
 
Az iskola átadja a könyvtárellátónak a tankönyvek tanulóra, évfolyamra, tantárgyra lebontott címlistáját.
 
A személyes adatok tárolása, kezelése: A tanulói nyilvántartásban elhelyezett papír alapú adatforrások és a fentebb ismertetett elektronikus nyilvántartások formájában történik.
Elektronikusan tárolt adatok, elektronikus nyilvántartások melyben az intézmény adattovábbításban közreműködőként vesz részt:
 • köznevelés információs rendszere (KIR) [2018:LXXXIX. tv. 1. mell.]
 • integrált nyomon követő rendszer (INYR) [2018:LXXXIX. tv. 2. mell.]
 • oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere (OKTIG) [2018:LXXXIX. tv. 4. mell.]
 • intézményadminisztrációs rendszerek (IAR) pl. KRÉTA, KIRA,
 • intézményi honlap, elektronikusan tárolt adatok (hálózati megosztás, közösségi portálok stb.)
 
 1. Jogosultságok és felelősségi szabályok
Intézményi eljárásrend
Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során a munkavállalók az adatkezelési tevékenységük során kötelesek:
 • az adatvédelmi szabályzatban foglaltak betartásáért
 • a tudomására jutott adatok rendeltetés szerinti felhasználásáért
 • az adatok úgy kezelni, hogy illetéktelen személy tudomására, birtokába ne kerülhessenek.
 
 1. Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének meghatalmazása
Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az intézmény vezetője a felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább szabályozott körében helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat és az iskolatitkárokat hatalmazza meg.
A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény vezetője személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el.
 
Az intézményvezető személyes feladatai:
 • a munkavállalók nyilvántartott adatainak továbbítása,
 • a tanulók nyilvántartott adatainak továbbítása,
 • a munkavállaló és tanulói adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése,
 • a munkavállalói és tanulói adattovábbítás rendszeres ellenőrzése,
 • a tanulói adatok közül a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
 
Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az alábbi munkavállalók a beosztás után részletezett tevékenységi körben.
 
Intézményvezető-helyettesek:
 • a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek a tanulói adatok kezeléséért, adattovábbításért
Iskolatitkár:
 • tanulók adatainak kezelése,
 • a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése,
 • a pedagógusok és munkavállalók adatainak kezelése,
 • a pedagógusok és munkavállalók személyi anyagának kezelése,
 • a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása,
 • adatok továbbítása meghatározott esetekben,
 
Osztályfőnökök:
 • a tanulók adatai közül az alábbiakat: a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek,
 • a tanulói baleseteket a tudomásszerzés napján köteles továbbítani a munkavédelmi felelősnek.
 
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:
 • a tanulói adatok,
 • a tanulói adatok adattovábbítása.
 
Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott pedagógusok, rendszergazda:
 • beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, diákoktól és szülőktől, akikről a weblapon személyes adatokat tartalmazó információk jelennek meg,
 • beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákoktól, akikről kiemelten a személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon (a csoportképeken szereplő személyektől hozzájárulást kérni nem szükséges),
 • a fentiekben említett hozzájárulás általában szóbeli, kritikus esetekben írásos.
 
 1. Az adatkezelés technikai lebonyolítása
 
 1.  Az adatkezelés általános módszerei
 
Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:
 • nyomtatott irat,
 • elektronikus adat,
 • elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat,
 • az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép.
 
Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is vezethetők. Az oktatásért felelős miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti.
5.2.2. A munkavállalók személyi iratainak vezetése
 1. Személyi iratok
 
Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz  felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a munkavállaló személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
 
A személyi iratok köre az alábbi:
 • a munkavállaló személyi anyaga,
 • a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat
 • a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok),
 • a munkavállaló bankszámlájának száma,
 • a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok.
5.2.2.2. A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:
 • a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata,
 • a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,
 • bíróság vagy más hatóság döntése,
 • jogszabályi rendelkezés.
5.2.2.3. A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:
 • az intézmény vezetője és helyettesei,
 • az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója,
 • a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, revizor, stb.),
 • saját kérésére az érintett munkavállaló.
 
 1. A személyi iratok védelme
 
A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:
 • az intézmény vezetője,
 • az adatok kezelését végző iskolatitkár.
 
A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb  informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.
 1. A személyi anyag vezetése és tárolása
 
A munkavállalói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a munkavállaló személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni.
A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. Az alapnyilvántartás első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel vezetett munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben:
 • a munkaviszony első alkalommal való létesítésekor
 • a munkaviszony megszűnésekor
 • ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak.
 
A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a  munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
 
A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. Utasításai és a munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását az iskolatitkár végzi.
 
 1. A tanulók személyi adatainak vezetése
5.2.3.1. A tanulók személyi adatainak védelme
 
A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek
 • az intézmény igazgatója,
 • az igazgatóhelyettesek,
 • az osztályfőnök,
 • az iskolatitkár,
 
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.
5.2.3.2. A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása
 
A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni:
 • összesített tanulói nyilvántartás,
 • törzskönyvek,
 • bizonyítványok,
 • beírási napló,
 • osztálynaplók,
 • a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma.
 
5.2.3.3. Az összesített tanulói nyilvántartás
 
Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges adatok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása céljából. Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja:
 • a tanuló neve, osztálya,
 • a tanuló azonosító száma, diákigazolványának száma,
 • születési helye és ideje, anyja neve,
 • állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • a tanuló általános iskolájának megnevezése.
 
A nyilvántartást az iskolatitkár vezeti. A tanulói nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban digitális módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár felelős. Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell. A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
 
 1. Titoktartási kötelezettség
Az Nkt. 42. § a köznevelési munkát végzőket érintő hivatásbeli titok megőrzéséről a következő rendelkezéseket tartalmazza:
A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást.
 
E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre.
A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény vezetője útján köteles a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
 
A titoktartási kötelezettségről szóló megismerő nyilatkozat mintáját a szabályzat melléklete tartalmazza.
 
 1. Adatbiztonsági követelmények
 
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az intézménynek
Az adatbiztonság keretében az Intézmény a személyes adatok kezeléséhez az informatikai szolgáltatások nyújtása során alkalmazott elektronikus eszközök üzemeltetése vonatkozásában garantálja, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága).
Az Intézményben adatkezelést végző foglalkoztatottak kötelesek az általuk megismert személyes adatokat titokként megőrizni.
 1. A személyes adatok kezelésének helyszínéül szolgáló épület megfelelő fizikai, és tűzvédelméről gondoskodni kell. A személyes adatok kezelése zárható helyiségében történik, zárható szekrényekben történik, ahova csak az arra jogosultak léphetnek be.
 2. Az informatikai rendszerek tűzfalas védelméről, vírusvédelméről, az adattárolókon lévő személyes adatok biztonsági mentéséről, felhasználónév-jelszó védelméről, a mobil adathordozók titkosításáról, rendszeres biztonsági mentéséről a vezető intézkedik.
 3. A nem pedagógiai/gyermekfelügyeleti feladatot végző alkalmazott (pl. takarító, karbantartó) személyes adatokkal nem kerülhet kapcsolatba, ezért az ilyen tartalmú dokumentumokat zárható szekrényben kell őrizni.
 4. A monitorok rálátásvédelméről, az informatikai eszköz őrizetlenül hagyása esetén a kijelző automatikus zárolásáról és jelszavas védelméről gondoskodni kell. A személyes adatkezelést nem végző alkalmazottak munkakörük betöltésekor titoktartási nyilatkozatot tesznek.
 5. Az intézmény az informatikai rendszerek frissítéséről a fejlesztő/gyártó által előírt gyakorisággal gondoskodik, tesztelését nem valós adatokkal végezheti.
 6. Az informatikus a  programok telepítését, frissítését megelőzően, megfelelő időben értesíti az intézményt, annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférés folyamatosan biztosított legyen.
 7. Az intézmény azon alkalmazottai, akik személyes adat meghatározott csoportját nem kezelik (pl. alkalmazotti adatok, alkalmazottak pénzügyi adatai, gyermekre, szülőkre vonatkozó adatok, egészségügyi adatok) azokhoz nem férhetnek hozzá.
 8. A rendszergazdai jogosultsággal rendelkezők esetén is nyomon követhetővé teszi azt, hogy személyhez rendelhető legyen valamennyi adatkezelési művelet (pl. admin1, admin2, admin3 felhasználónévvel).
 9. Az intézmény elektronikus adatfeldolgozásra, nyilvántartásra alkalmazott szoftvere lehetővé teszi a rendszerben végzett tevékenység – belépés, kilépés, megnyitás, módosítás, törlés – naplózhatóságát, hogy azonosítható legyen, mely felhasználó, mikor, mit rögzített, vagy törölt. Az intézmény, csak eredeti szoftvereket alkalmaz, a fejlesztő által támogatott időtartamig, beszerzi az alkalmazott szoftverekre vonatkozó hatásvizsgálati dokumentációt, amely igazolja a GDPR rendeletnek való megfelelést.
 10. Az intézmény a hardverek esetén a garanciális időszakot követően törekszik új adathordozók beszerzésére, és a garanciális időszakot meghaladott adathordozókat megsemmisíti.
 11. Az intézmény gondoskodik mind az elektronikus, mind a papír alapú bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
 12. A jelszavak használata esetén több személynek nem lehet azonos jelszava, egymás jelszavát nem ismerhetik meg a felhasználók.
 13. Az intézmény az intézmény ügyeinek intézése céljából közös, intézményi e-mail fiókot alkalmaz, amelyhez az intézményvezető, helyettese, iskolatitkár férhetnek hozzá. Az e-mail fiókot az intézmény működésével kapcsolatos célra használhatja, hogy a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.
 14. Az intézmény elektronikus levelezőrendszerének informatikai védelméről, így annak rendelkezésre állásáról, sértetlenségéről, bizalmasságáról az intézményvezető gondoskodik. A levelezés biztonsági mentéséről a szolgáltató a szerződési feltételek szerint gondoskodik.
 15. Az elektronikus levelezőrendszer használata során az érintett alkalmazott köteles megfelelő körültekintéssel eljárni, mind a címzettek megadása, titkos másolatok alkalmazása, mind a dokumentumok csatolása során. Ügyelni kell arra, hogy a címzettek és másolatot kapó személyhez kapcsolódó elektronikus levelezési cím is személyes adat.
 16. A szkennelésnél ügyelni kell arra, hogy minden felhasználó közvetlenül a saját mappájába tudja menteni a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat.
 17. A dokumentumok nyomtatásánál alkalmazni kell a titkos nyomtatás funkciót, amennyiben több személy közös nyomtatót használ.
 18. Informatikai eszköz elvesztése esetén gondoskodni kell az alkalmazásokhoz való hozzáférések visszavonásáról, az adatok távoli törléséről.
 19. Az informatikai rendszerek, alkalmazások sérülékenységi vizsgálatát a bevezetést megelőzően el kell végezni.
 20. Az intézmény eszközein a felhasználónevek, jelszavak megjegyzése nem állítható be. Jelszó papír alapon nem tárolható.
 21. Személyes adatot tartalmazó papír alapú dokumentumot az intézmény épületéből kivinni, más helyre áthelyezni, csak vezetői engedéllyel lehet.
 
Rendezvényeken készült képfelvételekkel kapcsolatos adatkezelés
 1. Rendezvény (családi nap, mikulás, nyugdíjas találkozó, jubileumi ünnepség, pedagógus rendezvény) szervezése esetén az intézmény részéről a rendezvényen kép-, vagy kép- és hangfelvétel készülhet. Az adatkezelés jogalapja: az érintett alkalmazott, kiskorú gyermek szülőjének, törvényes képviselőjének hozzájárulása.
 2. Az Intézmény kép-, hang-, illetve kép és hangfelvétel készítéséhez főszabály szerint az érintett hozzájárulását beszerzi. Nincs szükség az érintett hozzájárulására, tömegfelvétel készítése esetén, továbbá a közfeladat ellátásához kapcsolódóan készített képfelvétel kapcsán, amennyiben az nem bántó, sértő, a pedagógusi feladatteljesítést nem zavarja.
 3. A kép- vagy kép- és hangfelvételeken történő részvétel kapcsán a képmásnak, mint személyes adatnak kezelésére kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával kerülhet sor. Az érintettek hozzájárulását év elején nyilatkozat kitöltésével kell megszerezni, kivéve, ha a felvétel:
- közérdeklődésre számot tartó tudósítás, a jelenkor eseményeiről való szabad tájékoztatás esetén.
4. A hozzájáruló nyilatkozat aláírása önkéntes. Akik nem kívánnak a felvételeken szerepelni, e joguk érvényesítése érdekében – nevet, munkakört megjelölve – nyilvántartásba kell venni.
5. A nyilvántartott neveket kizárólag a felvételekkel kapcsolatos adatkezelést végző személyek, valamint az adatvédelmi tisztviselő ismerheti meg.
6. A rendezvényen történő kép- és hangfelvétel készítése esetén a rendezvényért felelős feladata a rendezvény megkezdése előtt felhívni az érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben a képfelvétel készítéséhez – ide nem értve a tömegfelvételt és a nyilvános közéleti szereplést – nem járulnak hozzá, úgy azt jelezzék a jelenlévő fotós részére.
7. Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén, tehát ha az érintettet egy tömeg részeként ábrázolják. Ide tartoznak különösen az olyan eseményeken készült felvételek, ahol megszokott a felvételek készítése, például rendezvényeken, tréningeken. Ilyen esetben hozzájárulás akkor sem szükséges, ha az érintettet a tömegben, de egyénileg kiemelve ábrázolja a felvétel. A külön hozzájárulás nélkül készíthető fényképfelvételek hozzájárulás nélkül csak olyan körben használhatók fel, amelyet az elkészítés körülményei indokolnak, például az esemény megörökítése, tájékoztatás céljából.
8. Felhasználás (nyilvánosságra hozatal) az intézmény esetében: a képfelvételnek az intézmény által használt online felületek kezelésében álló online felületeken rendezvények alkalmával közzétett megjelentetések.
 
 1. Adatvédelmi incidens
 
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 
Az adatvédelmi incidens kezelésének lépései:
 
 1. Az adatvédelmi incidens azonosítása (a jogsértés, adatbiztonság sérülésének feltárásával)
 2. Kockázatelemzést kell végezni, hogy az adott incidens milyen kockázatot (érintett magánszférájára gyakorolt hatásának súlyossága, valószínűsége) jelent az érintett természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Ennek eredménye alapján:
- kezelni kell az incidens hatásait és
- meg kell állapítani, hogy bejelentési és tájékoztatási kötelezettség keletkezett-e.
 
Az adatkezelés megkezdését megelőzően fel kell mérni az érintett természetes személyek jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázatokat a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás szempontjából a kockázat valószínűségét és súlyosságát figyelembe véve. Ez alapján hozható adatbiztonsági intézkedés.
 
Amennyiben az adatvédelmi incidens nem jelent magas kockázatot az érintett jogaira, szabadságaira nézve, a megtörtént esemény dokumentumait az adatvédelmi kapcsolattartó megküldi az adatvédelmi tisztviselőnek, aki nyilvántartja és rögzíti a keletkezett eseményt és a megtett intézkedéseket.
 
Az Intézmény adatvédelmi kapcsolattartójának feladatai:
 
 1. minden esetben az incidens tudomására jutását követően haladéktalanul értesíti a Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselőjét,
 2. ha lehetséges az adatvédelmi kapcsolattartó javaslatot tesz az Intézmény/ Tagintézmény/ Intézményegység vezetője felé, aki intézkedik a sérelem enyhítése, megszüntetése ügyében,
 3. összegyűjti és átadja az adatvédelmi tisztviselőnek az incidens körülményét igazoló dokumentumokat.
 
 
 1. A szabályzat elfogadása, jóváhagyása
 
Jelen szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának a mellékletét képezi. Jelen szabályzatot az intézmény alkalmazottai, a gyermekek, tanulók, szüleik megtekinthetik az iskola honlapján.
Az Adatkezelési szabályzat betartása az intézmény vezetőjére, valamennyi pedagógusaira, munkavállalóira nézve kötelező érvényű.
Hatályba lépése: 2021. 02.01.
 
Lajosmizse, 2021.02.01. 
 
Mellékletek:
 • Adatkezelési tájékoztató iskolai felvételhez
 • Munkaadói tájékoztatás személyes adatok kezeléséről
 • Munkaadói tájékoztatás titoktartási kötelezettségről
 
 
…………………………………../………
tanuló neve / osztály megjelölése
 
Adatkezelési tájékoztató iskolai felvételhez
Tisztelt szülő, tisztelt 14. életévét betöltött tanuló!
Az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) 1. és 4. cikkének rendelkezései és ezzel összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 16. § rendelkezései alapján a tanulók személyes adatait kezelő köznevelési intézmény köteles az érintett tanulók személyes adatainak védelméhez való jogát biztosítani, továbbá a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott körben tájékoztatni az érintett tanulókat, illetve törvényes képviselőiket.
 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola köznevelési intézmény személyes adatkezelési tevékenysége a tanulók vonatkozásában két nagy csoportba sorolható:
 1. Az egyik esetkörben jogszabályban előírt nyilvántartások vezetését, a köznevelés információs rendszerének adatokkal ellátását, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt, adatkezelést valósít meg az intézmény. Ez kötelezettséget megállapító jogszabály a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41. § rendelkezése és a végrehajtása tárgyában kibocsájtott 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI r.). Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, amikor az adatkezeléssel a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott kötelezettségét teljesíti.
 2. Az előző pontba nem tartozó minden további esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett – illetve törvényes képviselőjének – hozzájárulása lehet. 14 év alatti gyermek esetében a szülői felügyeleti joggal bíró szülő, a törvényes képviselő, 14-18 év közötti gyermek esetében a szülői felügyeleti joggal bíró szülő, törvényes képviselő és a gyermek közösen, 18 év felett a tanuló önállóan jogosult a hozzájáruló nyilatkozat megtételére. Különélő, elvált szülők esetében a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő jogosult nyilatkozatot tenni, e vonatkozásban az intézmény a szülő(k) erre vonatkozó nyilatkozatát tekinti irányadónak, vita esetén annak elbírálása a hatáskörrel rendelkező hatóság (gyámhatóság, bíróság) feladata.
 
 1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja jogalapján -, amikor az adatkezeléssel a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott kötelezettségét teljesíti – végzett adatkezelések.
 
A/1) A köznevelési intézmény az Nkt. 41. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettsége keretében a gyermek, tanuló következő adatait tartja nyilván:
a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok
da) felvételivel kapcsolatos adatok,
db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,
dh) mérési azonosító,
e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
ea) az egyéni munkarenddel kapcsolatos adatok,
eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,
ec) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma,
ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
f) az országos mérés-értékelés adatai,
g) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt a 9. § (4) bekezdése alapján szervezett határon túli kiránduláson,
h) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton.
 
A pedagógiai szakszolgálati intézmény - az integrált nyomon követő rendszer (a továbbiakban: INYR) működtetése érdekében –a (4) bekezdésben jelölt adatokon túl:
a) a szülő, a törvényes képviselő önkéntes adatszolgáltatása alapján a gyermek, a tanuló nemzetiségi hovatartozására vonatkozó adatot,
b) annak a nevelési-oktatási intézménynek a nevét, címét, OM azonosítóját, amellyel a gyermek, a tanuló óvodai nevelési vagy tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban áll, valamint a gyermek, a tanuló által igénybe vett pedagógiai szakszolgálati ellátás 18. § (2) bekezdés szerinti megnevezését is nyilvántartja.
 
A köznevelési intézmény az EMMI rendeletben meghatározott kötelezettsége keretében a gyermek, tanuló következő adatait tartja nyilván:
a)tanulói hiányzás miatti adatkezelés az EMMI r. 51. § (1) bek. alapján, mely tartalmazza a betegség miatt távollét időtartamát, kezeli annak igazolását, mely egészségügyi, különleges adatot is tartalmazhat,
b)tanulóval szembeni fegyelmi eljáráshoz kapcsolódó adatkezelés az EMMI r. 53-61. § rendelkezései alapján,
c)tanuló és gyermekbalesetekkel kapcsolatos nyilvántartás az EMMI r. 169. § rendelkezései alapján.
 
A/2) Az adatkezelés célja: az Nkt.-ban, így különösen annak 25. § (5) bekezdésében megfogalmazott köznevelési közcélok megvalósítása.
A/3) Adattovábbítás az Nkt. 41. § (7), (8) bek. szabályai szerint történhet, melynek keretében a tanuló adatai közül:
a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, egyéni munkarendje, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,
b) óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, iskolához, felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez,
c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre, illetve a tanuló fizikai állapotára és edzettségére vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek,
d) a neve, születési helye és ideje, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének megelőzése, feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,
f) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez, továbbítható.
g) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között, továbbá gyermekpszichiátriai diagnózisának adatai a pedagógiai szakszolgálat és az egészségügyi szakellátó között,
h) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
i) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
j) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható.
 
A köznevelési információs rendszer (KIR) tanulói nyilvántartásába - melynek adatkezelője az Oktatási Hivatal - a köznevelési intézmény a tanuló egyes adatait törvényi felhatalmazás alapján továbbítja a 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról  7. § (1)- (4) bekezdésének rendelkezései szerint.  
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által üzemeltetett Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alrendszer (KRÉTA) működéséhez szükséges mértékben és körben a köznevelési feladatokat ellátó intézmény az adatok rögzítésével teszi hozzáférhetővé az adatokat a rendszer üzemeltetője számára. Az átadott adatok az a)-s). pontokban megjelöltek.
 
A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) elnevezésű rendszerben – a Magyar Diáksport Szövetség működteti- rögzítik a köznevelési intézmények testnevelői a tanulók országosan egységes mérési módszer alapján megállapított fizikai állapot és edzettségi eredményeit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 81. § alapján. A szükséges mértékben és körben a köznevelési feladatokat ellátó intézmény a mérési adatok rögzítésével teszi hozzáférhetővé az adatokat a rendszer üzemeltetője számára. Az átadott adatok: fizikai és fittségi mérés adatai. Az érintett a rá vonatkozó adatok vonatkozásában közvetlen hozzáféréssel rendelkezik.
Nkt. 44/B.§ (2) NETFIT a tanuló következő személyes adatait tartalmazza:
a) mérési azonosító,
b) születési év és hónap,
c) nem,
d) decimális életkor,
e) sajátos nevelési igényre vonatkozó adat,
f) évfolyam,
g) az iskola feladatellátási helye,
h) a fizikai fittségi mérés eredményei.
 
A külföldi tanulmányútra irányuló csoportos pályázat esetén a nevelési-oktatási intézmény a tanuló tanulói jogviszonyával és annak teljesítésével kapcsolatos adatokat szolgáltat a Tempus Közalapítványnak (Nkt. 44/C. § (4) bek.)
a) a tanuló nevét,
b) a tanuló oktatási azonosító számát,
g) a tanuló nevelési-oktatási intézményének nevét, oktatási azonosító számát,
h) a tanuló tanulói jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
i) a tanulónevelés-oktatásának helyét,
j) a tanuló évfolyamát,
k) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton,
l) kiskorú tanuló esetén a külföldi tanulmányúthoz történő szülői hozzájárulási nyilatkozatot,
m) a tanuló nyelvi szintjét igazoló iskolai ajánlást,
n) a választott külföldi fogadó intézmény, gazdálkodó szervezet nevét,
o) az utasbiztosítás szerződésszámát,
p) a támogatói szerződés számát,
r)  a tanuló sajátos nevelési igényére vonatkozó adatokat.
 
Nkt. 93/E. §  az iskola az iskolai tankönyvrendelés keretében a tankönyveket - jogszabályban meghatározottak szerint, elektronikus formában - a könyvtárellátó felületén keresztül rendeli meg. A könyvtárellátó számára az iskola a tankönyvrendeléssel kapcsolatos, alábbi személyes adatokat adja át:
a) a tanuló neve,
b) a tanuló oktatási azonosító száma,
c) a tanuló iskolájának neve, OM azonosítója,
d) a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése,
e) a tanuló részére az iskolai tankönyvellátás keretében megrendelt, megvásárolt tankönyvek címe,
f) a tanuló nemzetiségének megjelölése, ha jogszabályban meghatározott nyilatkozattal vesz részt a nemzetiségi nevelés-oktatásban.
Az iskola átadja a könyvtárellátónak a tankönyvek tanulóra, évfolyamra, tantárgyra lebontott címlistáját.
 
 
A személyes adatok tárolása, kezelése: A tanulói nyilvántartásban elhelyezett papír alapú adatforrások és a fentebb ismertetett elektronikus nyilvántartások formájában történik.
 
Önnek joga van ahhoz, hogy
a) Az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés céljáról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon a GDPR 13-14. cikk rendelkezései szerint-tájékoztatáshoz való jog,
b) Kérelmére személyes adataihoz és az azok kezelésével összefüggő információkhoz az adatkezelő köteles hozzáférést biztosítani a GDPR 15. cikk alapján -  érintett hozzáféréshez való joga.  Az Nkt. 42. § (2) bekezdése a törvényes képviselő hozzáféréshez való jogát korlátozza akként, hogy a gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
c) Kérelmére, az érintett jogosult a GDPR 16. cikk alapján arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, s figyelembe véve az adatkezelés célját arra is jogosult továbbá, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését - helyesbítéshez való jog,
d) Kérelmére, az érintett jogosult a GDPR 17. cikk alapján arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek fennállása esetén, melyek során az adatkezelőnek kell gondoskodnia a törölt adatok visszakereshetőségének megakadályozásáról - törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”),
e) Kérelmére, az érintett jogosult a GDPR 18. cikk alapján arra, hogy kérésére bizonyos kondíciók keretében az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, mely az adatok illetéktelen felhasználásának meggátolását szolgáló jogosultság, s mint ilyen, a különös védettségű adatoknál lehet leginkább releváns -  adatkezelés korlátozásához való jog, valamint az
f) Kérelmére, az érintett jogosult a GDPR 20. cikk alapján arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, s ez esetben is kiemelt fontosságú a hordozott adatok teljességének, pontosságának a megőrzése alapelvi szinten - adathordozhatósághoz való jog,
g) Kérelmére, GDPR 21. cikk szerint az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, mely esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak - tiltakozáshoz való jog.
 
Ha Ön (Érintett) úgy ítéli meg, hogy a Tankerületi Központ a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Felügyeleti Hatósághoz.
A felügyeleti hatóság adatai:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax.: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adat-kezelő – Kecskeméti Tankerületi Központ - ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az érintett adatok forrása:
Az intézmény által kezelt személyügyi nyilvántartásában az intézmény olyan személyes adatokat rögzít melyeket az érintettől gyűjt.
Az intézmény által rögzített adatokon alapuló, az Oktatási Hivatal által kezelt KIR nyilvántartásában szereplő adatok.
Az adathozzáférés nem automatizált döntéshozatal keretében történik, profil alkotásra nem kerül sor.
Az adatkezelés időtartama: A tanulói jogviszony megszűnésétől számított 10 év.
A Kecskeméti Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselőjének adatai:
Szilágyiné dr. Nagy Dóra
Telefon: 06/76/795-511
e-mail: dora.nagy.szilagyine@kk.gov.hu
 
 
 
Megismerési nyilatkozat:
 
A személyes adataim intézmény általi kezelésére vonatkozó tájékoztatást megismertem, a tájékoztatást megfelelőnek tartom és megértettem. A tájékoztatásban foglaltak ismeretében önkéntesen, egyértelmű és félreérthetetlen beleegyezésemet adom a rám vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
 
……………………, 2021. ……….(hó)  ….(nap)
 
a 14 évét be nem töltött tanuló törvényes képviselőjének
 
olvasható neve: ………………………………………………aláírása:………………………………………………………
 
érintett 14 évét betöltött tanuló és törvényes képviselőjének
 
olvasható neve: ………………………………………………aláírása:………………………………………………………
 
 1. Minden az A) fejezetben fel nem sorolt további esetben a köznevelési intézmény általi személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja lehet, azaz az érintett – illetve kiskorú tanuló esetében a felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülőjének, törvényes képviselőjének – hozzájárulása.
 
Az intézmény tanulójaként az intézmény, az általa működtetett szakkörök, sportkörök és az osztály tevékenysége során sor kerülhet tanuló egyes személyes adatairól nyilvántartás készítésére (utas lista, múzeumi belépőlista, juttatásokról, szolgáltatásokban részesülés tényéről átvételi lista stb.), fotódokumentáció készítésére, hang-, vagy filmfelvétel készítésére is. Ezek a személyes adatok tipikusan és általában a tanuló neve, képmása hangfelvétele, intézménye és osztálya, szülő vagy törvényes képviselőjének neve, telefonos és elektronikus elérhetősége.
 
A programok jellegétől függően, illetve az intézményi étkeztetés igénybevételéhez kapcsolódóan sor kerülhet különleges adatok kezelésére is, így különösen a gyermek egészségi állapotára (étel allergia, rendszeres gyógyszerszükséglet, gyógyszer allergia, táborozás esetén orvosi igazolás), étkezési szokások, faji, vagy etnikai származásra vonatkozó adat kezelésére is.
 
Tekintettel arra, hogy a pályázat megvalósításával a köznevelési intézmény nem a jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának kötelezettségét teljesíti, a tanulók személyes és különleges adatai kezelésének jogalapja kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett – illetve törvényes képviselőjének – hozzájárulása lehet. 14 év alatti gyermek esetében a szülői felügyeleti joggal bíró szülő, a törvényes képviselő, 14-18 év közötti gyermek esetében a szülői felügyeleti joggal bíró szülő, törvényes képviselő és a gyermek együttesen és egybehangzóan jogosult a hozzájáruló nyilatkozat megtételére. Különélő, elvált szülők esetében a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő jogosult nyilatkozatot tenni, e vonatkozásban az intézmény a szülő(k) erre vonatkozó nyilatkozatát tekinti irányadónak, vita esetén annak elbírálása a hatáskörrel rendelkező hatóság (gyámhatóság, bíróság) feladata.
 
1) Az adatkezelés célja: a nemzeti köznevelésben meghatározott köznevelési cél megvalósítása.
 
2) Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjai azaz az érintett – illetve törvényes képviselője - önkéntes hozzájárulása.
 
3) Az érintettek lehetséges köre: az intézménnyel tanuló jogviszonyban álló tanulók.
 
4) Az adatkezeléssel érintett megvalósítási folyamat:
 
A Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmény az Nkt.-ban és vonatkozó végrehajtási rendeletekben meghatározott feladatait látja el:
 
5) Az adatkezeléssel érintett adatok köre, célja:
 
Kezelt adat Adatkezelés célja
Név, osztály, köznevelési intézmény a tanuló azonosítása
EU-kártya, TAJ -kártya a tanuló egészségügyi ellátásának biztosítása a pályázati programok megvalósítása során
Szülő vagy törvényes képviselőjének neve, telefonos és elektronikus elérhetősége Szülő, törvényes képviselő azonosítása, kapcsolattartás a tanuló érdekében
fotódokumentáció, hang-, vagy filmfelvétel, érintetti írásbeli nyilatkozatok, beszámolók a támogatási szerződésben vállalt pályázati dokumentációs és pénzügyi elszámolási feladatok teljesítése
idegen nyelvismeret az érintett tanuló programban való részvételi alkalmasságának megítéléséhez lehet szükséges
különleges adatok:
étel allergia, rendszeres gyógyszerszükséglet, gyógyszer allergia, táborozás esetén orvosi igazolás
 
 
a tanuló életéhez, testi épségéhez, egészségéhez fűződő jogának biztosítása
különleges adatok:
faji, vagy etnikai származásra,
vallási vagy világnézeti meggyőződésre
az adat megadása önkéntes, a pedagógiai szakszolgálati intézmény az integrált nyomon követési rendszer működtetése céljából kérheti
különleges adatok:
SNI, BTM
az érintett tanuló státusának megfelelő fejlesztési, nevelési módszerek maghatározása
különleges adatok:
tanuló és gyermekbalesetek nyilvántartása
a tanuló életéhez, testi épségéhez, egészségéhez fűződő jogának biztosítása, jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése
 
6) Az adathozzáférés nem automatizált döntéshozatal keretében történik, profilalkotásra az adatok alapján nem kerül sor.
 
7) Az adatkezelés időtartama: A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnésétől számított 10 év, vagy az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart.
 
8) Adattovábbítás történhet, melyről ez úton értesítem:
 • amennyiben pályázati forrásból finanszírozott programról van szó, az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerben (a továbbiakban: EPTK) történő rögzítéssel a pályázati Irányító hatóság, a Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék felé a pályázat elszámolása céljából, erről a tanuló, illetve szülője külön értesítést kapnak,
 • a tanulói írásos beszámolók, versenyeredmények, fotók, film és hangfelvételek közzétételre kerülnek az intézmény honlapján.
 
9) A Kecskeméti Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselőjének adatai:
Szilágyiné dr. Nagy Dóra
Telefon: 06/76/795-511
e-mail: dora.nagy.szilagyine@kk.gov.hu
 
10) Önnek, mint érintettnek, joga van ahhoz, hogy
a) Az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés céljáról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon a GDPR 13-14. cikk rendelkezései szerint-tájékoztatáshoz való jog,
b) Kérelmére személyes adataihoz és az azok kezelésével összefüggő információkhoz az adatkezelő köteles hozzáférést biztosítani a GDPR 15. cikk alapján -  érintett hozzáféréshez való joga.  Az Nkt. 42. § (2) bekezdése a törvényes képviselő hozzáféréshez való jogát korlátozza akként, hogy a gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
c) Kérelmére, az érintett jogosult a GDPR 16. cikk alapján arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, s figyelembe véve az adatkezelés célját arra is jogosult továbbá, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését - helyesbítéshez való jog,
d) Kérelmére, az érintett jogosult a GDPR 17. cikk alapján arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek fennállása esetén, melyek során az adatkezelőnek kell gondoskodnia a törölt adatok visszakereshetőségének megakadályozásáról - törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”),
e) Kérelmére, az érintett jogosult a GDPR 18. cikk alapján arra, hogy kérésére bizonyos kondíciók keretében az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, mely az adatok illetéktelen felhasználásának meggátolását szolgáló jogosultság, s mint ilyen, a különös védettségű adatoknál lehet leginkább releváns -  adatkezelés korlátozásához való jog, valamint az
f) Kérelmére, az érintett jogosult a GDPR 20. cikk alapján arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, s ez esetben is kiemelt fontosságú a hordozott adatok teljességének, pontosságának a megőrzése alapelvi szinten - adathordozhatósághoz való jog,
g) Kérelmére, a GDPR 21. cikk szerint az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, mely esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak – tiltakozáshoz való jog.
h)Kérelmére az érintett jogosult arra, hogy a GDPR 7. cikk (3) értelmében hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
i) Ha Ön (Érintett) úgy ítéli meg, hogy a Tankerületi Központ a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Felügyeleti Hatósághoz.
A felügyeleti hatóság adatai:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax.: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adat-kezelő – Kecskeméti Tankerületi Központ - ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 
 
 
 
 
 
Megismerési és hozzájárulási nyilatkozat:
 
A gyermekem és saját személyes adataim Adatkezelő általi kezelésére vonatkozó tájékoztatást megismertem, a tájékoztatást megfelelőnek tartom és megértettem. A tájékoztatásban foglaltak ismeretében önkéntesen, egyértelmű és félreérthetetlen beleegyezésemet adom a személyes, illetve különleges - adatok kezeléséhez a következő adatokra vonatkozóan:
 
B/1. Különleges adatok
 
A gyermek életéhez, testi épségéhez, egészségéhez fűződő jogának biztosítása érdekében a következő különleges adatokat közlöm, és fenti tájékoztatásban foglaltak ismeretében önkéntesen, egyértelmű és félreérthetetlen beleegyezésemet adom azoknak az intézmény és fenntartója általi kezeléséhez és a szükséges mértékben és időtartamra a szolgáltató részére történő átadásához:
 
 • étel allergia, étkezéssel kapcsolatos igény:
□……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
□ nem kívánok ilyen adatot megadni.
 
 
korábbi gyermekbalesetek:
□……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
□ nem kívánok ilyen adatot megadni.
 
 
 • rendszeres gyógyszerszükséglet, gyógyszer allergia:
□……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
□ nem kívánok ilyen adatot megadni.
 
A gyermek és a családi környezet világnézetéhez, etikai értékrendjéhez közeli köznevelési feltételek biztosítása érdekében 
 
 • vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó adat
□……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
□ nem kívánok ilyen adatot megadni.
 
 
 • faji, vagy etnikai származásra utaló adat
□……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
□ nem kívánok ilyen adatot megadni.
 
 
B/2./ Személyes adatkezelések:
 
1. Csoport- és osztályfotó készítésével kapcsolatos adatkezelés
1.1 Az intézmény a diákok személyes adatait (képmását) csoport- és osztályfotók készítése céljából kezeli.
1.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, a kezelt adat az érintett képmása.
1.3 Az intézmény a diákjai csoport- és osztályfotók készítése kapcsán kezelt személyes adatait az intézményi honlapon vagy egyéb intézményi kiadványban nyilvánosságra hozza.
1.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év, illetve archívumban, intézményi kereteken belül korlátlan ideig.
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
2. Tanulmányi és sportversenyekre jelentkezők nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatkezelés
2.1 Az intézmény diákjai jelentkezési adatait a jelentkezők nyilvántartásba vétele és részvétel biztosítása céljából kezeli.
2.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
2.3 Az intézmény a személyes adatait a tanulmányi és sportversenyek lebonyolításában részt vevő intézmények részére átadja.
2.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év.
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
 
 
3. ………….Tanulmányi és ………………..sportversenyek fordulónkénti és végeredményének nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos adatkezelés
3.1 Az intézmény diákjai személyes adatait a fordulónkénti és végeredmények nyilvánosságra hozatala érdekében eredményhirdetés céljából és abból a köznevelési célból, hogy követendő példaként szolgáljon más tanulók számára, kezeli.
3.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
3.3 Az intézmény a tanulmányi és sportversenyek fordulónkénti és végeredményének nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos személyes adatait az intézményi honlapon vagy egyéb intézményi kiadványban vagy az intézmény által vagy intézmény részvételével szervezett eseményen nyilvánosságra hozza.
3.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
4. Tanulmányi és sportversenyek különdíjasai és díjazottjai személyes adatainak kezelése
4.1 Az intézmény diákjai személyes adatait a különdíjasok és díjazottak kihirdetése céljából kezeli.
4.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
4.3 Az intézmény a tanulmányi és sportversenyek különdíjasai és díjazottjai személyes adatait az intézményi honlapon vagy egyéb intézményi kiadványban vagy intézmény által vagy intézmény részvételével szervezett eseményen nyilvánosságra hozza.
4.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év.
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
5. Tabló és tablókép készítésével kapcsolatos adatkezelés
5.1 Az intézmény a diákok személyes adatait (képmását) tabló és tablókép készítése céljából kezeli.
5.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
5.3 Az intézmény a diákjai tabló és tablókép készítése kapcsán kezelt személyes adatait a kiállított tablón nyilvánosságra hozza.
5.4 Az adatkezelés időtartama: a tabló az intézményben korlátlan ideig marad.
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
6. Iskolai …………….rendezvényeken készült fényképek és videofelvételek készítésével kapcsolatos adatkezelés
6.1 Az intézmény a diákok személyes adatait (képmását, hangfelvételét) iskolai rendezvények dokumentálása céljából kezeli.
6.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
6.3 Az intézmény diákjainak iskolai rendezvényeken készült fényképei és videofelvételei készítésével kapcsolatos személyes adatait az intézményi honlapon nyilvánosságra hozza.
6.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év, illetve archívumban, intézményi kereteken belül korlátlan ideig.
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
7. Osztálykirándulásokon készült fényképek és videofelvételek készítésével kapcsolatos adatkezelés
7.1 Az intézmény a diákok személyes adatait (képmását, hangfelvételét) osztálykirándulások dokumentálása céljából kezeli.
7.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
7.3 Az intézmény a diákjai osztálykirándulások dokumentálása kapcsán kezelt személyes adatait az intézményi honlapon nyilvánosságra hozza.
7.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év, illetve archívumban, intézményi kereteken belül korlátlan ideig.
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
8. ERASMUS+ programba jelentkezők nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatkezelés
8.1 Az intézmény ERASMUS+ programba vagy egyéb pályázatos programba jelentkező diákjai személyes adatait a jelentkezők nyilvántartásba vétele és a programban történő részvétel biztosítása céljából.
8.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
8.3 Az intézmény a személyes adatait a Tempus Közalapítvány, valamint a partnerintézmények részére átadja.
8.4 Az adatkezelés időtartama: a pályázati előírások szerinti, ill. archívumban, intézményi kereteken belül korlátlan ideig.
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
9. Diákcsere-programra jelentkezők nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatkezelés
9.1 Az intézmény diákcsere-programra jelentkező diákjai személyes adatait a jelentkezők nyilvántartásba vétele és részvétel biztosítása céljából.
9.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
9.3 Az intézmény diákcsere-programra jelentkező diákjai személyes adatait a diákcsere-programban részt vevő partnerek részére átadja.
9.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év, illetve archívumban, intézményi kereteken belül korlátlan ideig.
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
 
10. Iskolaújságban szereplő személyes adatok
10.1 Az intézmény a diákok személyes adatait az iskolaújságban történő közzététel céljából kezeli.
10.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
10.3 Az intézmény a diákjai iskolaújságban szereplő személyes adatait az iskolaújság olvasói, valamint az intézményi honlap és internetes közösségi oldal látogatói részére hozzáférhetővé teszi.
10.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
11. Iskolai étkeztetés biztosításával kapcsolatos személyes adatok és különleges adatok
11.1 Az intézmény a diákok személyes adatait a diákok étkezésének megrendelése, valamint kedvezményes étkezésre való jogosultság esetén, a kedvezményes étkezés biztosítása feltételei fennállásának ellenőrzése céljából kezeli, a diákok különleges adatait pedig az étkezés megrendelése során az ételérzékenység jelzése és speciális étkezési igényeknek megfelelő étkezés biztosítása céljából kezeli.
11.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
11.3 Az intézmény a fenti személyes és különleges adatokat az étkezést biztosító vállalkozás részére továbbítja.
11.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő öt év
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá5
 
12.Mindennapos testnevelés alóli felmentéssel kapcsolatos személyes adatok
12.1 Az intézmény a diákok személyes adatait a mindennapos testnevelés alóli felmentés biztosítása céljából kezeli.
12.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
12.3 Az intézmény a felmentéssel kapcsolatos személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.
12.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá5
 
13. Délután foglalkozásokra való jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatok
13.1 Az intézmény a diákok személyes adatait a délutáni foglalkozásokra való jelentkezések kezelése és a részvétel biztosítása céljából kezeli.
13.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
13.3 Az intézmény a diákjai jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatait harmadik személy részére nem adja át.
13.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
14. Délután foglalkozásokkal kapcsolatos személyes adatok
14.1 Az intézmény a diákok személyes adatait abból a célból kezeli, hogy a diák délutáni foglalkozásait nyilvántartsa, a diák délutáni foglalkozásokra eljutását biztosítsa, a diák délutáni foglalkozás utáni elengedésével kapcsolatos feltételeket rögzítse és a diák biztonságos elengedését biztosítsa.
14.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
14.3 Az intézmény a diákjai személyes adatait a délutáni foglalkozások szervezői/megtartói részére átadja.
14.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
15. Egész napos iskola alóli felmentés iránti igényben szereplő személyes adatok
15.1 Az intézmény a diákok személyes adatait az egész napos iskola alóli felmentés iránti igény elbírálása és a felmentés biztosítása céljából kezeli.
15.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
15.3 Az intézmény a felmentéssel kapcsolatos személyes adatait harmadik személy részére nem adja át.
15.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
16.Hazajutásról való nyilatkozatban szereplő személyes adatok
16.1 Az intézmény a diákok személyes adatait a diákok elengedésével kapcsolatos feltételek rögzítése és a diákok biztonságos elengedése feltételeinek biztosítsa céljából kezeli.
16.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
16.3 Az intézmény a nyilatkozattal kapcsolatos személyes adatait harmadik személy részére nem adja át.
16.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
 
17. Tanulmányi kirándulással, erdei iskolával, iskolai utazásokkal kapcsolatos személyes adatok
17.1 Az intézmény a diákok személyes adatait a szállás biztosítása, az utazás megszervezése és lebonyolítása, valamint az étkezés biztosítása céljából kezeli, továbbá a diákok különleges adatait az étkezés megrendelése során az ételérzékenység jelzése és speciális étkezési igényeknek megfelelő étkezés biztosítása céljából kezeli.
17.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
17.3 Az intézmény a fenti különleges adatokat az étkezést és utazási szolgáltatást biztosító vállalkozás részére továbbítja.
17.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év, illetve a törvény szerinti számviteli bizonylatok megőrzésének időtartama.
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
18.Hitoktatásra való jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatok
18.1 Az intézmény a diákok személyes adatait az intézmény által biztosított hitoktatásra való jelentkezés céljából kezeli.
18.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
18.3 Az intézmény személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.
18.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év.
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
19. Orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos nyilatkozatokban szereplő személyes adatok
19.1 Az intézmény a diákok és a szülők személyes adatait a diákok iskolaorvosi vizsgálatával kapcsolatos nyilatkozatok őrzése, az orvosi vizsgálatok lebonyolítása, a diák vizsgálatra történő eljutása céljából kezeli.
19.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
19.3 Az intézmény a diákjai személyes adatait harmadik személy részére nem adja át, kivéve az iskolaorvosi, iskolai fogorvosi és iskolai védőnői szolgáltatásban vagy ellátásban részt vevő személy részére.
19.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év.
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
20.Osztály levelezőlistán és elérhetőségi listán szereplő személyes adatok
20.1 Az intézmény a diákok szüleinek személyes adatait a szülők értesítése, kör emailek küldése és kapcsolatfelvétel, valamint kapcsolattartás céljából kezeli.
20.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
20.3 Az intézmény a személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.
20.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év, illetve archívumban, intézményi kereteken belül korlátlan ideig.
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
21. Szülői munkaközösségben tevékenykedő szülő személyes adatai
21.1 Az intézmény a szülői munkaközösségben tevékenykedő szülők személyes adatait a szülőkkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeli.
21.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
21.3 Az intézmény a személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.
21.4 Az adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony megszűnését követő egy év
□ hozzájárulok       □ nem járulok hozzá
 
 
 
Kelt, ………………., 2021. ……..….
 
a 14 évét be nem töltött tanuló törvényes képviselőjének
 
olvasható neve: ………………………………………………aláírása:………………………………………………………
 
 
érintett 14 évét betöltött tanuló és törvényes képviselőjének
 
olvasható neve: ………………………………………………aláírása:………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
 
 
Alulírott(ak)  ………………………… jogi felelősségem(ünk) tudatában kijelentem(jük), hogy ...………………………. (tanuló neve) tanuló (OM azonosítója: …………………; születési helye, ideje: ……………………………, …………………; anyja neve: ………………………………) törvényes képviseletét az alábbiak szerint látom(juk) el.
 
Szülő felügyelet
A szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot
Szülő neve (1): ………………………………………………………… (születési név: ………………………………………, anyja neve: ………………………………………, lakcím: ………………………………………)
és
Szülő neve (2): ………………………………………………………… (születési név: ………………………………………, anyja neve: ………………………………………, lakcím: ………………………………………)
kijelentjük, hogy a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakoroljuk.
Kelt: ………………….., ………………………..
…………………………………………….
Szülő (1)
aláírás
…………………………………………….
Szülő (2)
aláírás
 
Az egyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot
Szülő neve: ………………………………………………………… (születési név: ………………………………………, anyja neve: ………………………………………, lakcím: ………………………………………)
kijelentem, hogy ………………………….[1] alapján a szülői felügyeleti jogot[2]
egyedül gyakorlom
a szülői felügyeleti jogot – a szülői felügyeleti jogok megosztása révén – a gyermekem tanulmányaival összefüggő kérdések tekintetében én gyakorlom.
Kelt: ………………….., ………………………..
…………………………………………….
Szülő
aláírás
 
Gyámság
Gyám(ok) a törvényes képviselő(k)
Gyám neve (1): ………………………………………………………… (születési név: ………………………………………, anyja neve: ………………………………………, lakcím: ………………………………………)
és
Gyám neve (2): ………………………………………………………… (születési név: ………………………………………, anyja neve: ………………………………………, lakcím: ………………………………………)
a ………………………………………(Gyámhivatal elnevezése) ………… számú döntése alapján a tanuló törvényes képviseletét többes gyámrendelés alapján együttesen látjuk el.
Kelt: ………………….., ………………………..
…………………………………………….
Gyám (1)
aláírás
…………………………………………….
Gyám (2)
aláírás
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
Intézmény neve: ………………………………
Közalkalmazott neve: …………………………..
Munkaadói tájékoztatás személyes adatok kezeléséről
a pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő, a pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmazottak, valamint óraadóként foglalkoztatottak
részére

Tisztelt Kolléga!
A Kecskeméti Tankerületi Központ – mint az Ön kinevezési és felmentési jogkört gyakorló munkáltatója, óraadók esetében megbízója -, valamint az Ön esetében egyéb munkáltatói jogkört gyakorló intézmény, illetve intézményvezető az Ön személyes adataira is kiterjedő adatkezelést végez.
A személyes adatkezelésre tekintettel az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletében (a továbbiakban: GDPR), így különösen annak 2. szakasz 13. cikkében, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseiben megállapított kötelezettségre tekintettel – Önnek, mint érintettnek - a következő tájékoztatást adom:
 1. Az adatkezelés jogalapja: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41. § rendelkezése, mely közérdekű cél megvalósulását szolgálja. Ezen túlmenően az adatkezelés jogalapja lehet az érintett hozzájárulásának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, mellyel félreérthetetlenül beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
 2. Az adatkezelés célja: A Kecskeméti Tankerületi Központ és a köznevelési intézmény a foglalkoztatással, a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, és az Nkt.-ben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezeli az Ön személyes adatait.
 3. Az alkalmazotti nyilvántartás az alkalmazott, megbízott következő személyes adatait érinti:
A/ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény   5. számú melléklete alapján nyilvántartott adatok:
A közalkalmazott
 • neve (leánykori neve)
 • születési helye, ideje
 • anyja neve
 • TAJ száma, adóazonosító jele
 • lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
 • családi állapota
 • gyermekeinek születési ideje
 • egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
 • legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
 • szakképzettsége(i)
 • iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
 • tudományos fokozata
 • idegennyelv-ismerete
 • a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése,
 • a munkahely megnevezése,
 • a megszűnés módja, időpontja
 • a közalkalmazotti jogviszony kezdete
 • állampolgársága
 • a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
 • a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok
 • a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
 • e szervnél a jogviszony kezdete
 • a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-száma
 • címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
 • a minősítések időpontja és tartalma
 • személyi juttatások
 • a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama
 • a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű       áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai
 • A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai,
 
B/ Az Nkt.  41. § (2) bekezdés alapján nyilvántartott adatok:
 • oktatási azonosító szám,
 • a pedagógusigazolvány szám,
 • a jogviszony időtartama és
 • heti munkaidő mértéke,
 
 Nkt. 41. § (9) bekezdés alapján nyilvántartott adatok:
 • jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatokat, melyekből megállapítható a jogosult személye és kedvezményre való jogosultsága.
C/ Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 1 mellékletében az alkalmazotti nyilvántartásban nyilvántartott személyes adatok:
 
a) oktatási azonosító számát,
b) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, az oklevél számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, tudományos fokozat megszerzésének idejét,
c) munkaköre megnevezését,
d) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
e) munkavégzésének helyét,
f) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
g) vezetői beosztását,
h) besorolását,
i) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
j) munkaidejének mértékét,
k) tartós távollétének időtartamát,
l) elektronikus levelezési címét,
m) előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül
ma) a szakmai gyakorlat idejét,
mb) akadémiai tagságát,
mc) munkaidő-kedvezményének tényét,
md) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített határidejét,
me) minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét,
mf) az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait.
 
 1. Adattovábbítás:
Az A/ és B/ pontban foglalt adatok  a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával - továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
 A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az Nkt. ban meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik.
A pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR adatkezelője és a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható.
 Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére.
 • A köznevelési feladatokat ellátó intézmény és az intézményfenntartó adatokat szolgáltatnak Az Oktatási Hivatal által üzemeltetett Közoktatási Információs Rendszerbe (KIR).
 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által üzemeltetett Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alrendszer (KRÉTA) működéséhez szükséges mértékben és körben a köznevelési feladatokat ellátó intézmény az adatok rögzítésével teszi hozzáférhetővé az adatokat a rendszer üzemeltetője számára.
 • Az alkalmazottak illetményének számfejtéséhez és utalásához szükséges adatkörben és mértékben a Magyar Államkincstár által működtetett új Központosított Illetmény-számfejtő Rendszer (KIRA) számára a fenntartó az adatok rögzítésével teszi hozzáférhetővé az adatokat a rendszer üzemeltetője számára.
 • Az integrált, gazdálkodási és HR folyamatokat támogató informatikai rendszer keretében személyes adatok integrálása történik a KRÉTA Gazdálkodási és HR modul SAP platformjába. Az adattovábbítás és feldolgozás célja az integrált gazdálkodási és HR informatikai rendszer bevezetése. A Klebelsberg Központnak – adatfeldolgozó – a közalkalmazottak, kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, munkavállalók, közfoglalkoztatottak, megbízási jogviszonyban állók és technikai jogviszonyban állók következő  személyes adatai kerülnek továbbításra:
 1. Személyi és kapcsolattartási adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel, őstermelői igazolványra vonatkozó adatok, nyugdíjas státusz, hozzátartozóra vonatkozó adatok (gyermek), bankszámlaszám stb.),
 2. Pénzügyi jellemzők (jövedelem, pénzügyi tranzakciók, adózási információk, stb.),
 3. Foglalkoztatásra, betöltött munkakörre és ellátott feladatokra, beosztásra vonatkozó adatok (munkáltató, szervezeti egység, munkavégzés helye, munkakör, jogviszony kezdete, időtartama, munkaidő, stb.)
 4. Személyes jellemzők (életkor, nem, családi állapot, állampolgárság, külföldi illetékesség, külföldi biztosítás, stb.),
 5. Személyügyi információk (végzettség, nyelvismeret, besorolási adatok, jubileumi jutalomra, végkielégítésre jogosultság kezdete, korábbi jogviszonyokra vonatkozó adatok, stb.).
Különleges adatok kezelésére nem kerül sor.
 
 1. A személyes adatok tárolása: Az alkalmazott személyi anyagában hiteles másolatban elhelyezett papír alapú adatforrás és munkaügyi nyilvántartások formájában, valamint a KIR, KRÉTA és KIRA rendszerben elektronikus adat formájában történik.
 2. Önnek joga van ahhoz, hogy
a) Az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés céljáról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon a GDPR 13-14. cikk rendelkezései szerint-tájékoztatáshoz való jog,
b) Kérelmére személyes adataihoz és az azok kezelésével összefüggő információkhoz az adatkezelő köteles hozzáférést biztosítani a GDPR 15. cikk alapján -  érintett hozzáféréshez való joga. 
c) Kérelmére, az érintett jogosult a GDPR 16. cikk alapján arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, s figyelembe véve az adatkezelés célját arra is jogosult továbbá, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését - helyesbítéshez való jog,
d) Kérelmére, az érintett jogosult a GDPR 17. cikk alapján arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek fennállása esetén, melyek során az adatkezelőnek kell gondoskodnia a törölt adatok visszakereshetőségének megakadályozásáról - törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”),
e) Kérelmére, az érintett jogosult a GDPR 18. cikk alapján arra, hogy kérésére bizonyos kondíciók keretében az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, mely az adatok illetéktelen felhasználásának meggátolását szolgáló jogosultság, s mint ilyen, a különös védettségű adatoknál lehet leginkább releváns -  adatkezelés korlátozásához való jog, valamint a
f) Kérelmére, az érintett jogosult a GDPR 20. cikk alapján arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, s ez esetben is kiemelt fontosságú a hordozott adatok teljességének, pontosságának a megőrzése alapelvi szinten - adathordozhatósághoz való jog,
g) Kérelmére, GDPR 21. cikk szerint az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, mely esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak - tiltakozáshoz való jog.
 1. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei
Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a Tankerületi Központ illetve a Köznevelési Intézmény a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Felügyeleti Hatósághoz
A felügyeleti hatóság adatai:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax.: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu
polgári pert kezdeményezhet az Adat-kezelő – Kecskeméti Tankerületi Központ - ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 1. Az érintett adatok forrása: az Ön álláspályázatában, intézmény által kezelt személyügyi nyilvántartásában papír alapú másolatban, vagy elektronikusan tárolt személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, képzettséget igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági igazolvány,  adóigazolvány, munkavállalói nyilatkozatok, valamint az intézmény által rögzített adatokon alapuló, az Oktatási Hivatal által kezelt elektronikus adatbázis (KIR) Önre vonatkozó adatai.
 2. Az adathozzáférés - a 4) pontban megjelölt KIR-re és KRÉTA-ra vonatkozó kivétellel - nem automatizált döntéshozatal keretében történik.
 3. Az adatkezelés időtartama: Az álláspályázat elbírálásának időtartama, a foglalkoztatás időtartama, a KIR-ben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
 4. A Kecskeméti Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselő adatai:
Szilágyiné dr. Nagy Dóra
Telefon: 06/76/795-511
e-mail: dora.nagy.szilagyine@kk.gov.hu
Megismerési nyilatkozat:
A személyes adataim szerződő fél általi kezelésére vonatkozó tájékoztatást megismertem, a tájékoztatást megfelelőnek tartom és megértettem. A tájékoztatásban foglaltak ismeretében önkéntesen, egyértelmű és félreérthetetlen beleegyezésemet adom a rám vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
…………………………………., 2021. ……….(hó)  ….(nap)
                                                                      
                                                           ………………………………………………………………….
                                                                              közalkalmazott, munkavállaló, megbízott
Munkaadói tájékoztatás titoktartási kötelezettségről
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 42. § a köznevelési munkát végzőket érintő hivatásbeli titok megőrzéséről a következő rendelkezéseket tartalmazza:
„42. § (1) A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre.
(2) A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
(3) A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény vezetője útján köteles a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.”
 
 
  
Megismerési nyilatkozat:
 
A hivatásbeli titokra vonatkozó tájékoztatást és a vonatkozó törvényi rendelkezést megismertem és megértettem, azt hivatásom gyakorlása során irányadónak tekintem és betartom.
 
…………………………………., 2021. ….
 
                                                                      
                                                                                                               ……………………………………………………….
                                                                              közalkalmazott, munkavállaló, megbízott