Az osztályozó vizsga tantárgyankénti , évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
 • a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentést kapott,
 • engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
 • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
 • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
 • Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
 • Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott. A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.
 • Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.
 • A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:


A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyainak értékelése
Alsó tagozat:
Magyar nyelv és irodalom
Vizsga írásban (feladatlap) eredménye 50%-ban számít az értékeléskor. szóban (témasor alapján) eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.


Matematika
Vizsga írásban (feladatlap) eredménye 80%-ban számít az értékeléskor. szóban (témasor alapján) eredménye 20%-ban számít az értékeléskor.
Környezetismeret
Vizsga írásban (feladatlap) eredménye 80%-ban számít az értékeléskor. szóban (témasor alapján) eredménye 20%-ban számít az értékeléskor.
Etika/Hit-és erkölcstan
Vizsga írásban (feladatlap) eredménye 50%-ban számít az értékeléskor. szóban (témasor alapján) eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.
Ének-zene
Vizsga csak gyakorlatban eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
Rajz és vizuális kultúra
Vizsga csak gyakorlatban eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
Technika és életvitel
Vizsga csak gyakorlatban eredménye 100%-ban számít az értékeléskor. Testnevelés és sport
Vizsga csak gyakorlatban eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
Idegen nyelv
Vizsga írásban (feladatlap) eredménye 50%-ban számít az értékeléskor. szóban (témasor alapján) eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.


Felső tagozat:
Magyar nyelv
Vizsga írásban (feladatlap) eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
Magyar irodalom
Vizsga szóban (témasor alapján) eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
Történelem és állampolgári ismeretek
Vizsga írásban (feladatlap) eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
Hon és népismeret
Vizsga szóban (témasor alapján) eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
Idegen nyelv
Vizsga írásban (feladatlap) eredménye 50%-ban számít az értékeléskor. szóban (témasor alapján) eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.
Matematika
Vizsga írásban (feladatlap) eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
Természetismeret 5-6. évfolyamon
Vizsga szóban (témasor alapján) eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
Fizika
Vizsga szóban (témasor alapján) eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
Biológia
Vizsga írásban (feladatlap) eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
Kémia
Vizsga írásban (feladatlap) eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
Földrajz
Vizsga írásban (feladatlap) eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
Informatika
Vizsga írásban (feladatlap), gyakorlatban eredménye 50- 50%-ban számít az értékeléskor.
Etika/Hit-és erkölcstan
Vizsga szóban (témasor alapján) eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
Ének-zene
Vizsga szóban (témasor alapján), gyakorlatban eredménye 50-50%-ban számít az értékeléskor.
Rajz és vizuális kultúra
Vizsga csak gyakorlatban eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
Technika és életvitel
Vizsga csak gyakorlatban eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
Testnevelés és sport
Vizsga csak gyakorlatban eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási – szabályai
 • Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és irodalom tantárgyból 60 perc.
 • Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni.
 • A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt kell megtartani.
 • A tanulónak az írásbeli vizsgán kapott feladat megoldására legalább 20 percet kell biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.
 • A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja megoldani, teljes tájékozatlanságot, árul el az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.
 • A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.
 • Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült.
 • A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.
 • A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott záradékokkal be kell vezetni.
A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, a jelentkezés módja
Osztályozó vizsgák időpontja:
 • Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. A vizsgák időpontjáról a tanulót és szüleit az intézményvezető vagy megbízottja írásban tájékoztatja. A vizsgára írásban jelentkezni nem szükséges. Ha a vizsga időpontja a tanulónak fel nem róható ok miatt nem megfelelő, a szülő időpont módosítást kérhet.
 • az első félév zárása előtti 2 hétben - január
 • tanítási év vége előtti egy hétben – június
Javítóvizsgák időpontja:
 • augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban.
Különbözeti vizsgák időpontja:
A különbözeti vizsgára a tanuló átvételét megelőzően kerül sor, kivéve, ha az intézményvezető a szülő kérésére a tanév során ettől eltérő időpontot engedélyez.
 • augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban.
 • az első félév zárása előtti 2 hétben - január
A vizsgákra jelentkezés módja:
 • Ha a vizsgát a tanuló kéri, a vizsgákra írásban kell jelentkezni, legkésőbb a vizsgát megelőző 30. napig.
 • Az igazgató vagy a nevelőtestület által előírt különbözeti, osztályozó/javítóvizsgákra nem kell jelentkezést benyújtani.