Az osztályozó vizsga tantárgyankénti , évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti , évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
 • a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentést kapott,
 • engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
 • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
 • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
 1. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
 2. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott. A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.
 3. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.
 4. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:
TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI
VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI
 
Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI
 
Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI
 
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI
 
Etika
 
SZÓBELI
 
Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI
 
Ének-zene
 
SZÓBELI GYAKORLATI
Vizuális kultúra
 

 
GYAKORLATI
Technika,életvitel és gyakorlat
 

 
GYAKORLATI
Testnevelés és sport
 

 
GYAKORLATI
FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv ÍRÁSBELI
 

 
Magyar irodalom
 
SZÓBELI
 
Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI
 
Matematika ÍRÁSBELI
 

 
Erkölcstan
 
SZÓBELI
 
Történelem ÍRÁSBELI
 

 
Természetismeret
 
SZÓBELI
 
Fizika
 
SZÓBELI
 
Kémia ÍRÁSBELI
 

 
Biológia ÍRÁSBELI
 

 
Földrajz ÍRÁSBELI
 

 
Ének-zene
 
SZÓBELI GYAKORLATI
Hon- és népismeret
 
SZÓBELI
 
Vizuális kultúra
 

 
GYAKORLATI
Informatika ÍRÁSBELI
 
GYAKORLATI
Technika, életvitel és gyakorlat
 

 
GYAKORLATI
Testnevelés és sport
 

 
GYAKORLATIOsztályozó vizsgán a tanuló a készségtárgyak kivételével minden tantárgyból beszámol tudásáról.
A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási – szabályai
 • Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és irodalom tantárgyból 60 perc.
 • Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni.
 • A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt kell megtartani.
 • A tanulónak az írásbeli vizsgán kapott feladat megoldására legalább 20 percet kell biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.
 • A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja megoldani, teljes tájékozatlanságot, árul el az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.
 • A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.
 • Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült.
 • A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.
 • A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott záradékokkal be kell vezetni.