Az osztályozó vizsga tantárgyankénti , évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje


Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
 • a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentést kapott,
 • engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
 • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
 • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
 1. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
 2. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott. A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.
 3. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.
 4. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:
   
 
 
 
A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyainak értékelése
Alsó tagozat:
Magyar nyelv és irodalom
Vizsga írásban (feladatlap)                                         eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.                    szóban (témasor alapján)                                                      eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.
 
Matematika
Vizsga írásban (feladatlap)                                         eredménye 80%-ban számít az értékeléskor.               szóban (témasor alapján)                                                     eredménye  20%-ban számít az értékeléskor.
Környezetismeret
Vizsga írásban (feladatlap)                                         eredménye 80%-ban számít az értékeléskor.                    szóban (témasor alapján)                                                    eredménye 20%-ban számít az értékeléskor.

Etika/Hit-és erkölcstan
Vizsga írásban (feladatlap)                                         eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.               szóban (témasor alapján)                                                  eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.

Ének-zene
Vizsga csak gyakorlatban                                                   eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Rajz és vizuális kultúra
Vizsga csak gyakorlatban                                                   eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Technika és életvitel
Vizsga csak gyakorlatban                                            eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Testnevelés és sport
Vizsga csak gyakorlatban                                                  eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
 
Idegen nyelv
Vizsga írásban (feladatlap)                                         eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.                  szóban (témasor alapján)                                                   eredménye 50%-ban számít az értékeléskor. 

 Felső tagozat:
Magyar nyelv
Vizsga írásban (feladatlap)                                                    eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.                   

Magyar irodalom
Vizsga szóban (témasor alapján)                                       eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Történelem és állampolgári ismeretek
Vizsga írásban (feladatlap)                                                  eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Hon és népismeret
Vizsga szóban (témasor alapján)                                         eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Idegen nyelv
Vizsga írásban (feladatlap)                                         eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.             szóban (témasor alapján)                                                      eredménye 50%-ban számít az értékeléskor.

Matematika
Vizsga írásban (feladatlap)                                                 eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
 
Természetismeret 5-6. évfolyamon
Vizsga szóban (témasor alapján)                                     eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Fizika
Vizsga szóban (témasor alapján)                                      eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Biológia
Vizsga írásban (feladatlap)                                                 eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.             

Kémia
Vizsga írásban (feladatlap)                                                  eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.            

Földrajz
Vizsga írásban (feladatlap)                                                    eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.             

Informatika
Vizsga írásban (feladatlap), gyakorlatban                         eredménye 50- 50%-ban számít az értékeléskor.

Etika/Hit-és erkölcstan
Vizsga szóban (témasor alapján)                                      eredménye   100%-ban számít az értékeléskor.

Ének-zene
Vizsga szóban (témasor alapján), gyakorlatban               eredménye 50-50%-ban számít az értékeléskor.

Rajz és vizuális kultúra
Vizsga csak gyakorlatban                                                   eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Technika és életvitel
Vizsga csak gyakorlatban                                                      eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.

Testnevelés és sport
Vizsga csak gyakorlatban                                                        eredménye 100%-ban számít az értékeléskor.
 
A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási – szabályai
 • Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és irodalom tantárgyból 60 perc.
 • Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni.
 • A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt kell megtartani.
 • A tanulónak az írásbeli vizsgán kapott feladat megoldására legalább 20 percet kell biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.
 • A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja megoldani, teljes tájékozatlanságot, árul el az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.
 • A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.
 • Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült.
 • A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.
 • A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott záradékokkal be kell vezetni.