Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Az iskolába való felvétel, átvétel szabályai

Az iskolába való felvételnél a Köznevelési Törvény rendelkezései az irányadóak.
Iskolánk Lajosmizse közigazgatási területéről kötelező jelleggel vesz fel minden tanulót, kivéve, ha a tanulót képességei és a szakértői bizottság határozata alapján speciális iskolába utalja.

Amennyiben lehetőség van, és osztálylétszámaink megengedik, felvesszük más helységekből is a bejárni szándékozó tanulót tanulmányi eredményének, ill. magatartás és szorgalom érdemjegyeinek mérlegelésével, ha szüleik ebbe az iskolába szándékozzák íratni.

Az első osztályosok beíratásának körülményeit az óvodában, az iskola honlapján és az iskola hirdetőtábláján tesszük közzé. A beiratkozás időtartama törvény által meghatározott. A beiratkozás után az elsős tanulók szülei határozatban értesülnek, hogy melyik osztályba vették fel gyermeküket, és milyen délutáni ellátást biztosít az iskola. Amennyiben arra lehetőség van, a leendő tanító személyéről is tájékoztatást kap a szülő.
A magasabb évfolyamokra lépő tanulók a tanév követelményinek teljesítésével automatikusan lépnek feljebb, beiratkozniuk nem kell.


Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai

A tanuló, a szülő szabad iskolaválasztása jogán bármikor átiratkozhat iskolánkba. Át is kell venni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye körzetünkben található. Amennyiben további átvételi kérelmeket is teljesíteni tudunk, elsőként a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló kérelmét teljesítjük. Feltétel, hogy valamennyien a városunkban rendelkezzenek bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. Sajátos helyzetűnek minősül a gyermek, ha:
- testvére is intézményünk tanulója,
- védelembe vétel alatt áll, vagy intézményi felvételére a gyámhatóság tett javaslatot,
- a gyermek nagycsaládban nevelkedik,
- szülője egyedülállóként neveli,
- időskorú személy neveli,
- szülője intézményünk, ill. a város fenntartásában lévő intézmények bármelyikének dolgozója, - legalább egyik szülője, ill. törvényes képviselője rendszeres munkavégzés céljából naponta jár be városunkba.
Fenti sorrend egyben az átvétel sorrendjét is jelenti.
A bizonyítvánnyal rendelkező tanulót az iskola következő évfolyamába különbözeti vizsga nélkül vesszük fel.
A tanév közben iskolát változtató tanulót az elbocsátó iskola igazgatójának igazolása alapján a megfelelő évfolyamba soroljuk. Az átiratkozás során hivatalosan megkérjük a tanuló addig szerzett osztályzatait, bizonyítványát.
Intézményünkbe való átirányítás esetében (pl. fegyelmi ügy) az intézményvezető dönt.
A tanuló átvételéről minden esetben az intézmény vezetője dönt.


A felvételi eljárás különleges szabályai

A kötelező felvétel biztosítása után, ha további felvételi férőhelyek betöltésére is van lehetőség, akkor igény szerint:
Sorsolás nélkül felvehető tanulók:
- halmozottan hátrányos helyzetűek
- sajátos nevelési igényűek
- sajátos helyzetű gyermekek:
- védelembe vétel alatt állók
- testvére már idejár
- legalább egyik szülője a városban dolgozik, de nem itt állandó lakos
- az egyik szülő egyedül neveli
- szülője, ill. testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő

Sorsolás útján vehető csak fel a jelentkező, ha fentieken túl az iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni. A sorsolás nyilvános, melyre a kérelmezőt is meg kell hívni. A felvételt követő 30 napon belül meg kell tartani. A sorsolás helye az iskola díszterme. A sorsolási bizottság tagjai:
- leendő első osztályos tanítók
- az alsós munkaközösség vezetője
- iskolavezetés (1fő)
- intézményvezető vagy helyettese
- jegyzőkönyvvezető
A sorsolás eredményéről a szülőket írásban is értesíteni kell 3 napon belül.