Tájékoztatás a szülők részére

2019-05-21
Adminisztrátor
2445
Az igénylőlapot a 2018/2019-es Iskolai,-Óvodai, és Bölcsődei évre vonatkozóan kötelező kitölteni minden étkezés megigényléshez abban az esetben is, ha a gyermek kedvezményes étkezésre nem jogosult.
Kedvezményre jogosító nyilatkozatok érvényesítéséhez szükséges papírok:
 Nagycsaládos kedvezmény: (3 vagy több gyermek)
 • elegendő a szülői nyilatkozat figyelembe véve az erre vonatkozó törvényi előírásokat.
8. sz. melléklet kitöltése iskolai tanulók esetében
6. sz. melléklet kitöltése óvodások esetében
FONTOS: 25 év feletti (bármilyen képzésben résztvevő) tanuló gyermek NEM számít bele a családban nevelkedő gyerekek létszámába, kivéve ha súlyos fogyatékossággal él, és ezt igazolják!
Tartós betegség vagy fogyatékosság- díj kedvezmény esetén
 • igazolás emelt összegű családi pótlékról (MÁK határozat másolata) vagy
 • Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (szakorvos állítja ki). vagy
 • Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (ha az állapot nem végleges a kedvezmény a határozatban vagy szakvéleményben meghatározott időtartama alatt vehető igénybe)
FONTOS: A hatósági kártya önmagában nem elegendő igazolási mód!
Rendszeres gyermekvédelmi - díj kedvezmény esetén
 • a települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozata, mely kijelöli a kedvezményezett részére az igénybevételre jogosító kezdő napot, ez általában1 éves időtartam.
 • A kedvezmény csak a határozat szerinti időtartam alatt jár!
FONTOS: Az önkormányzat által kiadott halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó dokumentum esetében a kedvezmény ezen a jogcímen nem érvényesíthető!
Nevelésbe vett/ utógondozói ellátás - díj kedvezmény esetén
 • gyámhatósági határozat, amely kimondja a nevelésbe vételt.
 • 9. melléklet az átmeneti otthon által kitöltve, lepecsételve (nevelőszülői aláírással, pecsét nélkül nem fogadható el)
 
FONTOS: a Gyvt.151.§(8) bek. értelmében a nevelőszülőknél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezettek, illetve nem nappali rendszerű oktatásban résztvevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal után a normatív kedvezmény nem vehető igénybe.
 
Jövedelem alapú térítésmentes ellátás (KIZÁRÓLAG ÓVODAI, BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS ESETÉN)
 • jövedelemnyilatkozat kitöltése (6.sz. melléklét f. pontjának jelölése)
Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók (nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség kedvezményhez)
Diétás étrend igényléséhez feltétlenül szükséges a jogszabályban nevesített  szakorvos igazolása (gasztroenterológiai, diabetológiai  stb .szakvélemény) Házi gyermekorvosi igazolás nem elegendő!
Szakorvosi igazolás és diétás igénylőlap kitöltése nélkül nem tudjuk a diétás étkezést biztosítani!!
Figyelmeztetés!! A különböző jogcímekre járó jogosultságok nem vonhatóak össze! (célszerű azt választani, amelyik hosszabb időtartamú vagy végleges állapotot igazol)
A 2018/2019 év szeptember havi befizetése készpénzzel történik az étkezést  igénylők esetében.
E-mail–en küldött, fénymásolt, valamint hiányosan kitöltött igénylőlapokat, nyilatkozatokat, nem áll módunkban elfogadni.
Befizetéshez kapcsolódó információk
 • A szeptemberre szóló befizetési napok száma 20 nap.
 • 2018 októberre szóló befizetés a leadott igénylőlapnak megfelelően már átutalással is teljesíthető.
 • A fizetési mód megváltoztatásának igényéről az intézmény gazdasági ügyintézőjét tájékoztatni kell, a tájékoztatást követően a 2. hónaptól tudjuk a fizetési mód megváltoztatását elfogadni.
 • átutalással történő díjfizetés csak az előre kiállított átutalásos számla szerint történhet. Tényleges igénybe vétel kezdő napja: az IGSZ fizetési  számláján történő jóváírás, és a gazdasági ügyintéző felé történő visszaigazolás után kezdődhet
 •  átutalásos fizetési mód esetén a számlán szereplő számlaszámra kell utalni
 •  10402599-00026419--00000004  közleménybe: a tanuló neve, osztálya,  csoport megnevezése, ill. a kiküldött számla száma megnevezésének beírása szükséges,
 • a megrendelt étkezési napokra megállapított étkezéstérítési díjat az igénybe vételt megelőzően, előre kell megfizetni a szolgáltatást nyújtó  IGSZ részére,
 • a bármely ok miatt bekövetkező hiányzás esetén a befizetett étkezési napot megelőző nap reggel 9 óráig történő lemondást lehet a következő naptól érvényesíteni. Ettől későbbi időpontban való lemondás érvényesítésére (9 óra után 15 óráig) telefonon, vagy a gazdasági ügyintéző felé e-mailben történő jelzés alapján csak a lemondást követő második naptól van lehetőség, 76/555-204
 • lemondás esetén a visszajáró térítési díjat folytatólagos étkezés igénybe vétel esetén a következő hónapban jóváírják, vagy visszafizetik a szülő számlájára, ha az étkeztetést már nem veszik igénybe.
 • a tanuló jogosult étkezési jegyre, amelyet intézmény típustól függően - a befizetést követően - a gazdasági ügyintéző nyomtat ki .
 • Az elveszett, elhagyott étkezési jegyet legfeljebb egy alkalommal tudunk pótolni a szolgáltatásnyújtás biztonsága érdekében,
 • iskolai rövidített tanítási napokon, vagy külső programokon is megilleti az étkeztetés a tanulót, alternatív megoldásként akár hideg élelmezési csomag biztosításával.
 • iskolai tanítási napokon minden tanulót megilleti az étkeztetéshez való jog, ha arra a tanuló vagy szülő / gondviselő igény tart, írásban nyilatkozik róla, és befizeti az ellenértéket.
 • iskola/intézmény vezetője csak a tanítás nélküli munkanapokra jogosult az igénybe vevők (tanulók, szülők, gondviselők) helyett lemondani az étkezést.
 • két havi térítési díj elmaradása  esetén a hátralék behajtását kezdeményezik. Fizetési hajlandóság (részletfizetési megállapodás, törlesztés) esetén lehetőség van újra bekapcsolódni az étkezésbe
 
Szeptember havi étkezés, és nyilatkozatok rendezése a következő időpontokban lehetséges az IGSZ IRODÁBAN
(Lajosmizse, Ceglédi út 1.sz.):
 
2018. augusztus 27. – augusztus 31.
2018. szeptember 03.
 08:00 - 15:00 közötti időszakban
 
Az időpont betartását köszönjük!

 
8.sz. melléklet
Mellékletek a lenti csatolmányokon elérhető.