A továbbhaladás feltételei 1-4. évfolyam

2021-11-08
Adminisztrátor
266

Magyar nyelv és irodalom

1.évfolyam

 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
A tanuló ismerje a helyes légzéstechnikát. Igyekezzen a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat helyesen hangsúlyozni, megfelelő hangerővel, tempóval kiejteni. Értse meg az egyszerű szóbeli közléseket. Ismerje a mindennapi kommunikáció alapformáit, és alkalmazza őket a következő helyzetekben: bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás. Tudja értelmezni a nem nyelvi jeleket a gyakorolt kommunikációs helyzetekben. Tudjon 2-3 összefüggő mondatot alkotni szóban képek, élmény és olvasmány alapján.
 

Olvasás, irodalom

A tanuló legyen képes a kis és nagy nyomtatott betűk ismeretében előzetesen megbeszélt és gyakorolt rövid, egyszerű (3-4 mondatos) szöveget hangosan, kevés hibával felolvasni. Olvasás közben képezze helyesen a hangokat. Tanítói segítséggel tudja javítani olvasási hibáit. Tudjon némán 3-4 mondatból álló, ismert szavakat tartalmazó rövid szöveget olvasni. Tanuljon meg néhány verset, mondókát kívülről utánmondással.
 

Írás

A tanuló legyen képes tájékozódni a vonalrendszerben tanítói segítséggel. Az írott kis- és nagybetűk, valamint a leggyakoribb írásjelek ismeretében tudjon olvashatóan (betűi és azok kapcsolása legyen felismerhető), kevés hibával 6-7 szót vagy legfeljebb 6-7 szóból álló rövid mondatot lemásolni. Javítsa hibáit tanítói segítséggel.
Írott szövegek megértése és alkotása
 
A tanuló legyen képes az egyéni sajátosságainak megfelelően igazolni a hangosan vagy némán olvasott szövegek tartalmának megértését különböző módon (cselekvéssel, rajzzal, szóban, írásban); legyen képes tanítói segítséggel a szöveghez kapcsolódó, ismert típusú feladatok megoldására.
Anyanyelvünk és helyesírásunk alapjai
 
Értse a szöveg, a mondat, a szó, a hang kifejezéseket, használja őket a gyakorlatban. Tudja a szöveget mondatokra, mondatot szavakra, a szavakat szótagokra és hangokra bontani. Másolja le helyesen a kijelölt szavakat, szószerkezeteket és mondatokat. Legyen képes a tanító által kijelölt szóanyag hallás utáni helyes lejegyzésére. Javítsa helyesírási hibáit tanítói segítséggel.
 

Tanulási képesség

 
A tanuló ismerje a füzetvezetés normáit, és törekedjen alkalmazásukra. Legyen képes önállóan tájékozódni a saját tankönyveiben. Látogasson el az iskolai vagy a helyi könyvtárba
 

2.évfolyam

 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
A tanuló törekedjen a helyes légzéstechnika alkalmazására. Igyekezzen a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat, rövidebb szövegeket megfelelő tempóban, megfelelő hangerővel és hangsúlyozással felolvasni és utánmondással hangoztatni. Értse meg az egyszerű szóbeli közléseket. Ismerje a mindennapi kommunikáció alapformáit, és alkalmazza őket pl. telefonálás közben. Alkalmazza megfelelően és tudja értelmezni a nem nyelvi jeleket a gyakorolt kommunikációs helyzetekben. Tudjon 3-4 összefüggő mondatot alkotni szóban képek, élmény, film és olvasmány alapján. Vegyen részt aktívan a drámajátékban és a szerepjátékokban.
 

Olvasás, irodalom

Olvasson fel a tanuló 4-5 mondatos ismert szöveget előzetes felkészülés, gyakorlás után lassú folyamatossággal (többnyire szólamokban). Ejtse tisztán a hangokat, érzékeltesse helyesen a hangok időtartamát. Olvasás közben kevés hibát kövessen el. Javítsa hibáit a tanító segítségével, pl. minta alapján. Bizonyítsa, az egyéni sajátosságokhoz igazodva, a feldolgozott olvasmányok megértését egyszerű feladatok megoldásával szóban, írásban vagy egyéb módon (pl. rajzzal, cselekvéssel). Nevezze meg a szereplőket, a fontosabb eseményeket, sorrendjüket, a helyszíneket a tanító vagy a társak segítségével. Tanuljon meg néhány verset utánmondással.
 

Írás

A tanuló füzete legyen tiszta, rendezett; írása legyen olvasható. Írjon legalább 12 betűt percenként. Másoljon írott és nyomtatott szövegről 2-3 percig folyamatosan. Írjon szavakat, legfeljebb néhány rövid mondatot látó-halló tollbamondással, illetve emlékezetből, kép alapján. Írás közben kevés hibát kövessen el. Tanítói segítséggel tudja a hibáit javítani.
Írott szövegek megértése és alkotása
 
A tanuló bizonyítsa – az egyéni sajátosságokhoz igazodva – a feldolgozott irodalmi és rövid ismeretterjesztő szövegek megértését egyszerű feladatok megoldásával szóban, írásban vagy egyéb módon (pl. rajzzal, cselekvéssel). Tudjon képeslapot írni tanítói segítséggel. Alkosson két-három mondatos szöveget élmény, kép vagy olvasmány alapján.
Ismeretek az anyanyelvről, helyesírás
 
Különböztesse meg a magánhangzókat és a mássalhangzókat. Ismerje a magyar ábécét, és – kevés hibával – alkalmazza a betűrendet. Különböztesse meg az egyjegyű, a kétjegyű mássalhangzókat, ismerje a dzs hangot és betűt. Tudja a szavakat – kevés hibával – szóelemekre bontani. Alkalmazza helyesen a szóbeli közléseiben és az írásbeli mondatalkotáskor a -ban, - ben,              -ba, -be           toldalékokat.                      Legyen    képes    az    egyszerű    és    az           összetett     szavak megkülönböztetésére. Ismerje föl a rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavakat alkalmazza őket a mondat- és szövegalkotásban. Ismerje a kijelentő, a kérdő, a felkiáltó, a felszólító és az óhajtó mondatot. Alkalmazza őket a kommunikációs helyzetgyakorlatokban.
 

Tanulási képesség

A tanuló legyen képes a könyvtárban önállóan könyvet kölcsönözni, egyszerűbb feladatokat elvégezni a könyvekkel kapcsolatban. Ismerjen néhány gyermekújságot.
 

3.évfolyam

 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
A tanuló alkalmazza a helyes beszédlégzést. Az élőbeszédben, a szerepjátékokban és hangos olvasáskor alkalmazza megfelelően a mondat- és szövegfonetikai eszközöket. Ismerje az udvarias viselkedés szabályait, és alkalmazza azokat beszélgetés, kérés, kérdezés és a válaszadás közben. Legyen képes az ismert mese történetének elmondására tömörített és bővített változatban. Legyen képes olvasmány, élmény, film és képzelet alapján szóban
 
elbeszélést alkotni.
 

Olvasás, irodalom

Legyen képes a tanuló a feldolgozott szövegek, illetve azok kijelölt részletének felolvasására előzetes felkészülés után. Olvasása legyen szöveghű és folyamatos. Olvasás közben kevés hibát kövessen el, javítsa őket tanítói figyelmeztetésre vagy segítséggel. Tanuljon meg néhány verset.
 
Írott szövegek megértése és alkotása
Olvasson némán rövid, ismert témájú szépirodalmi, illetve ismeretterjesztő szöveget, bizonyítsa a megértést egyszerű, ismerős feladatok elvégzésével szóban vagy írásban, esetleg egyéb módon (vizuális vagy dramatikus megjelenítéssel). Nevezze meg a szereplőket, kapcsolatukat, legfontosabb tulajdonságaikat, az események helyét, idejét, sorrendjét. Ismerje és alkalmazza megfelelően az írásbeli fogalmazásra való felkészülés tanult eszközeit. Ismerje a címválasztás lehetőségeit. Tudjon önállóan anyagot gyűjteni és vázlatot írni egy elbeszélő fogalmazás készítéséhez. Írjon hat-nyolc mondatos elbeszélő fogalmazást ismert témáról. Alkalmazza megfelelően a különféle igeidőket a mondatalkotáskor és az elbeszélő fogalmazásokban. A fogalmazásban törekedjen az események megfelelő időrendi elrendezésére. Tudja megkülönböztetni az elbeszélő fogalmazásokban a bevezetés, a tárgyalás és a befejezés részeit, szerepüket fogalmazza meg, és alkalmazza őket az önállóan írt elbeszélésekben. Kerülje a fölösleges szóismétlést. Használja a fogalmazásokban a rokon értelmű igéket, főneveket és a mellékneveket. Teremtse meg a szövegösszefüggést tématartással és a mondatok kapcsolásával. Legyen képes az önállóan írt fogalmazása javítására tanítói segítséggel. Törekedjen rendezett, tiszta írásképű fogalmazás készítése.
 
Írás, helyesírás
A tanuló írása legyen az eszközi használatnak megfelelő tempójú, olvasható, tiszta, rendezett. Másoljon 3-4 percig folyamatosan, írjon tollbamondással, emlékezetből kevés hibával. Az önálló írásbeli munkáiban elkövetett hibáit javítsa a tanító vagy a társak segítségével. Legyen képes a helyesírási szótárt tanítói segítséggel használni. Alkalmazza a mondatvégi írásjeleket az egyszerű mondatok végén. Az igekötős igékre vonatkozó helyesírási szabályokat ismerje, és törekedjen megfelelő alkalmazásukra. Írja megfelelő helyesírással, kevés hibával a tanult tulajdonnevek kezdőbetűit mondat- és szövegalkotáskor. Írja le helyesen, kevés hibával tollbamondás alapján a -val, -vel, -vá, -vé ragos főneveket. Ismerje és alkalmazza az -i képzős melléknevek megfelelő helyesírását. Jelölje megfelelően a j hangot újabb, a tanító által kijelölt 20 szóban, írja kevés hibával a tanító által kijelölt, 20-30 kiejtés szerint írandó és a kiejtéstől eltérő helyesírású igealakot, valamint tollbamondás, illetve emlékezet alapján írja helyesen a főnév alakjait. Törekedjen a számnevek betűkkel történő helyes lejegyzésére és a keltezés helyesírási szabályainak alkalmazására.
 
Ismeretek az anyanyelvről
Ismerje föl és különböztesse meg a mondatfajtákat. Tudja 10 szólás, közmondás jelentését értelmezni. Ismerje föl – kevés hibával – a mondatokban, a szövegekben az igét, a főnevet, a melléknevet, a számnevet és a személyes névmást. Használja őket helyesen a mondat- és szövegalkotáskor. Tudja az igeidőket megkülönböztetni, és helyesen alkalmazni a szóbeli és az írásbeli szövegalkotáskor. Ismerje az igeidők kifejezési formáit. Legyen képes az igéket önállóan ragozni múlt, jelen és jövő időben. Tudja megnevezni a gyakrabban előforduló igekötőket. Használja megfelelően az igekötős igéket a beszédben és az írásbeli fogalmazásokban. Ismerje föl a főneveket a mondatokban és a szövegben. Legyen képes megkülönböztetni a köznevek és a tulajdonnevek főbb fajtáit (a személyneveket, az állatneveket, a földrajzi neveket az intézményneveket, a címeket). Ismerje a főnév -t ragját és a múlt idő jelét. Használja helyesen a többes számú főneveket és a ragos főneveket a mondat- és szövegalkotáskor. Ismerje a többes szám jelét. Ismerje a névelő fajtáit, legyen képes helyes használatukra a szövegben. Ismerje föl és alkalmazza helyesen a szövegben a névutókat, a mellékneveket. Tudja megkülönböztetni és felismerni a szövegben a számneveket.
 

Tanulási képesség

Ismerje és alkalmazza a könyv- és könyvtárhasználat főbb tudnivalóit, az önálló ismeretszerzés elemi formáit. Törekedjen az anyaggyűjtés különböző módjainak alkalmazására fogalmazás előtt.
 

Ítélőképesség

Ismerje az udvarias viselkedés szabályait, és alkalmazza őket véleménynyilvánítás, vitatkozás közben. Legyen képes társai véleményének a türelmes meghallgatására. Törekedjen arra, hogy véleményét bizonyítsa egy-két egyszerű példával.
 

4.évfolyam

 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
A tanuló legyen képes érthető, folyamatos beszédre a mindennapi és a kiscsoportos kommunikációban. Alkalmazza a tanult udvarias nyelvi fordulatokat, viselkedési szabályokat a mindennapi kiscsoportos kommunikációs helyzetekben.
 

Olvasás, irodalom

A tanuló legyen képes az ismert témájú, tartalmilag megértett szöveg folyamatos, értelmes felolvasására előzetes felkészülés után, kevés hibával. Javítsa hibáit tanítói figyelmeztetésre, illetve segítséggel. Olvasson némán rövid, életkorának megfelelő témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő szöveget, bizonyítsa a megértést ismerős feladatok elvégzésével szóban vagy írásban, esetleg egyéb módon (vizuális vagy dramatikus megjelenítéssel). Nevezze meg a főbb szereplőket, kapcsolatukat, legfontosabb tulajdonságaikat, az események helyét, idejét, sorrendjét; emelje ki az ismeretközlő szövegek lényeges információit. Tudja az olvasottakkal kapcsolatos véleményét 1-2 mondatban önállóan megfogalmazni. Jegyezze meg legnagyobb íróink, költőink nevét, néhány tőlük olvasott mű címét. Tanuljon meg néhány verset.
 

Írás, helyesírás

A tanuló ismerje és alkalmazza a tanult szófajokkal kapcsolatos főbb helyesírási szabályokat. Ismerje fel, mikor írunk a kiejtés szerint, mikor van szükség szóelemzésre. Tudja néhány gyakori, hagyományos írású magyar családnév helyesírását. Legyen biztos a tanító által kijelölt szóanyag helyesírásában. Tudja a helyesírási szótárt tanítói segítséggel használni.
 
Ismeretek az anyanyelvről
Ismerje fel és nevezze meg a 3. osztályban tanult szófajokat, valamint a főnévi igenevet, a személyes névmást a mondatokban és a szövegben. Tagolja a szavakat – kevés hibával – szótőre és toldalékokra. Legyen képes egyszerűbb igealakokat szám, személy, igeidő és igemód szerint elemezni. Alkalmazza megfelelően az igealakokat a szóbeli és az írásbeli kommunikációban. Ismerje fel példák segítségével a mondatfajták és az igemódok kapcsolatát. Jegyezzen meg 10 új szólást, közmondást.
 
Írott szövegek megértése és alkotása
Bizonyítsa rövid írott szövegek megértését a lényeg kiemelésével, tömörítéssel, egyéb feladatmegoldással. Használja megfelelően a tanult mondatfajtákat írásban. Fogalmazzon önállóan néhány mondatos elbeszélést, leírást, jellemzést, képeslapot, levelet és meghívót. Javítsa fogalmazási hibáit tanítói segítséggel. Tudjon párbeszédet beépíteni az elbeszélő fogalmazásba.
 

Tanulási képesség

 
A tanuló ismerje az önálló ismeretszerzés egyszerűbb formáit, és legyen képes az alkalmazásukra. Tanítói segítséggel tudjon használni egy-két kézikönyvet. Önállóan tájékozódjon az iskolai vagy a helyi könyvtárban, valamint a főbb gyermekújságok, - folyóiratok között.
 
Tudjon egy magyar nyelvi kézikönyvet tanítói segítséggel használni.
 

Ítélőképesség

 
A tanuló legyen képes – az olvasmányokkal, a filmélményekkel, a mindennapi történésekkel kapcsolatos – önálló véleményének kulturált megfogalmazására. Tudja társai véleményét türelmesen végighallgatni, törekedjen a megértésükre. Ismerje és alkalmazza a vitatkozás főbb viselkedési szabályait.
 
 
 

Matematika

 

1.évfolyam

 
 • legyen képes helymeghatározásra a tanult kifejezések alkalmazásával;
 • ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a kört;
 • tudjon hosszúságot, űrtartalmat, tömeget mérni választott és szabvány egységekkel;
 • használja egyszerű szám és szöveges feladatokban a m, kg, l egységeket;
 • tudja helyesen alkalmazni a hét, nap, óra időtartamot.
 
 

2.évfolyam

 
Gondolkodási módszerek alapozása: A tanuló
 • tudja halmazok számosságát megállapítani és összehasonlítani;
 • tudjon halmazokat képezni adott tulajdonság alapján;
 • nevezze meg kiválogatott elemek közös tulajdonságát;
 • legyen képes összefüggések megfigyelésére, leolvasására, megfogalmazására;
 • tudja állítások igazságát eldönteni, igaz állításokat fogalmazni;
 • legyen képes tárgyakat, számokat sorba rendezni adott szempont szerint;
 • készítsen nyitott mondatot ábráról, szövegről, tegye igazzá behelyettesítéssel, próbálgatással;
 • ismerje a szöveges feladat megoldásának menetét;
 • ismerjen fel és képezzen számsorozatokat adott szabály alapján;
 • összetartozó elempárok keresése.
 
Számtan, algebra: A tanuló
 • tudjon tárgyakat meg- és leszámolni egyesével, kettesével, ötösével, tízesével;
 • ismerje a számok nevét és jelét 100-as számkörben;
 • tudjon számokat összehasonlítani nagyság szerint, sorba rendezni 100-as számkörben;
 • találja meg a számok helyét a számegyenesen;
 • ismerje fel a számok összegalakját, különbségalakját, kéttényezős szorzatalakját, és hányados-alakját;
 • tudja értelmezni az összeadást, kivonást, szorzást, osztást 100-as számkörben;
 • végezze el az összeadást, kivonást, pótlást eszközhasználat nélkül 100-as számkörben;
 • ismerje biztonságosan a kisegyszeregyet;
 • ismerje a maradékos osztást;
 • ismerje fel a műveletek közötti kapcsolatokat;
 • tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat.
 
 
Geometria, mérés: A tanuló
 • ismerje fel a téglalapot, négyzetet;
 
 • tudjon létrehozni testeket, síkidomokat másolással;
 • ismerje fel a testek tulajdonságait (élek, lapok, csúcsok);
 • tudjon alakzatokat csoportosítani, válogatni megadott szempont szerint;
 • ismerje, használja a tanult szabványegységeket;
 • végezzen gyakorlati méréseket a tanult szabvány mértékegységekkel;
 • ismerje, használja helyesen a mérőeszközöket.
 

3.évfolyam

 
Gondolkodási módszerek alapozása: A tanuló
 • tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba;
 • ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát;
 • állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja folytatni az elkezdett sorozatot,
 • tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni
 • tudjon egyszerű nyitott mondatokat kiegészíteni igazzá, hamissá, nyitott mondatok igazsághalmazát megkeresni kis véges alaphalmazon;
 • értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, tudja az adatokat lejegyezni, megoldási tervet készíteni.
Számtan, algebra: A tanuló
 • Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül.
 • Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint.
 • Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni.
 • Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített értékét.
 • Tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást.
 • Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal.
 • Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval).
 • Becslést, ellenőrzést eszközként használja.
 • Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén.
 • Tudjon     megoldani    egyszerű     szöveges     feladatot    a     megoldási algoritmus alkalmazásával.
 
Geometria, mérés: A tanuló
 • Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat.
 • Tudjon előállítani síkidomokat, testeket tevékenységgel.
 • Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során.
 • Tudjon megoldani szám és szöveges feladatokat a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc).
 

4.évfolyam

 
Gondolkodási módszerek alapozása: A tanuló
 • tudja halmazok számosságát megállapítani, összehasonlítani;
 • tudjon halmazokat képezni, kiválogatott elemek közös tulajdonságát megnevezni;
 • legyen képes összefüggések felismerésére, megfogalmazására;
 • tudja eldönteni állítások igazságtartamát, igaz, hamis állításokat fogalmazni;
 • tudja megkeresni nyitott mondatok igazsághalmazát;
 • ismerje és alkalmazza a szöveges feladatok megoldási algoritmusát;
 • tudjon folytatni számsorozatokat a felismert szabály alapján;
 • tudja megkeresni az összes lehetőséget egyszerű kombinatorikus feladatokban.
 
 
Számtan, algebra: A tanuló
 • tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 10000-es számkörön belül;
 
 • helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint;
 • tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni;
 • ismerje a számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédait, tízesekre, százasokra, ezresekre kerekített értékét;
 • tudja értelmezni, megoldani a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást;
 • tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal, 1000-rel;
 • ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén;
 • legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval);
 • becslést, ellenőrzést eszközként használja;
 • tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.
 
Geometria, mérés: A tanuló
 • ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat;
 • ismerje fel az alakzatok geometriai tulajdonságait, válassza ki a megadott tulajdonságú alakzatokat;
 • tudjon síkidomokat, testeket létrehozni adott feltételekkel;
 • ismerje a kocka és a téglatest tulajdonságait (lapok, csúcsok, élek száma);
 • ismerje és önállóan használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során;
 • tudjon megoldani a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc) szám és szöveges feladatokat;
 • tudja kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét.
 
Valószínűségi játékok, statisztika: A tanuló
 • tudja használni a biztos, lehetséges és lehetetlen fogalmakat;
 • tudja egyszerű valószínűségi kísérletek lehetséges eseteit megkeresni;
 • tudjon grafikonról, táblázatból néhány adatot leolvasni, táblázatot, egyszerű grafikont készíteni.
 

Kimeneti követelmények

 
 • legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, összehasonlítására;
 • tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott tulajdonság alapján;
 • használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket (<, >, =);
 • legyen biztos számfogalma a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül;
 • helyesen írja, olvassa a számokat készségszinten;
 • tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást a 10 000- es számkörben.
 • tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal szóban;
 • legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű és kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval);
 • tudja ellenőrizni a számítások helyességét;
 • tudjon megoldani egyszerű, legfeljebb két művelettel leírható szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával;
 • ismerje fel, és nevezze meg az egyszerű geometriai alakzatokat: négyszöget, háromszöget, négyzetet, téglalapot és a kört;
 • ismerje és használja a szabvány mértékegységeket gyakorlati mérések során, tudja elvégezni az egyszerű átváltásokat (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc);
 • tudja megmérni, kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét konkrét esetekben

Idegen nyelv

 

1.évfolyam

 
 • Értsék meg a tanulók az óravezetéssel összefüggő, a tananyaghoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi szerkezetű és tartalmú kérdéseket, utasításokat
 • Tudjanak a tanulók az anyanyelvi beszélő számára érthető kiejtéssel, helyes intonációval 4- 5 mondatos párbeszédet folytatni.
 • Legyenek    képesek    a    személyükkel    összefüggő,    környezetükkel kapcsolatos legfontosabb szóanyaggal kérdezni és egyszerűbb gondolatokat közölni.
 

2.évfolyam

 
 • Tudja a tanuló a tankönyv feldolgozott szövegeit lassú tempóban, helyes kiejtéssel, folyamatosan olvasni.
 • A tanult szókincs, mondatmodellek és társalgási fordulatok alapján a feldolgozott témákból tudjon egyszerű beszélgetést folytatni.
 • Legyen képes a tanuló önmagáról, otthoni környezetéről, iskolai életéről, élményeiről röviden beszámolni, a mindennapi élet témáiról rövid beszélgetést folytatni.
 • Írás: Tudja a tanuló az ismert, valamint az ismeretlen szavakat nem tartalmazó ismeretlen szöveget hiba nélkül lemásolni tiszta, rendezett külalakkal.
 

3.évfolyam

 
 • A tanuló ébredjen tudatára annak, hogy érzelmeit, gondolatait anyanyelvétől eltérő, idegen nyelven is ki tudja fejezni.
 • Értse meg az óravezetéssel kapcsolatos kifejezéseket, utasításokat.
 • Tudja helyes kiejtéssel mondani a tanult szavakat, helyes intonációval tudjon egyszerű témájú beszélgetést folytatni.
 • A megtanult és a fonetikus írásmódot tükröző szavakat, mondatokat tudja hiba nélkül tollbamondás után leírni.
 • Az aktív szókincs kb. 300 szó, a passzív szókincs ennek a fele.
 • Tudjon memoriterként min. 10 mondókát, versikét
 • Tudjon társaival közösen elénekelni 8- 10 dalt.
 • Ismerjen és tudjon eljátszani társaival együtt min. 2 gyermekjátékot.
 

4.évfolyam

 
 • A tanuló ismerje meg és tudja hasznélni a témakörökben körülötte nyelvileg kibővülő világ szavait és kifejezéseit.
 • Tudjon reagálni a spontán feltett kérdésekre
 • Értse meg a normál beszédüteműnél valamivel lassabb szóbeli nyelvi közlést, ha az nem tartalmaz számára idegen szavakat, kifejezéseket.
 • A tanuló értse meg a tanult nyelvtani jelenségek keretei között a tanult tantervi témákban folytatott beszélgetést.
 • Tudjon kérni és adni információkat.
 • Tudjon előadni rövid meséket, történeteket.
 • Tudja helyes hangsúlyozással és az anyanyelvi beszélő számára is érthető intonációval felolvasni az ismert és csak kevés ismeretlen szót tartalmazó rövid szövegeket.
 • Az ilyen jellegű szövegeket tudja tollbamondás alapján leírni.
 • Az aktív szókincs kb. 300 lexikai egység, a receptív ennek a fele.
 
 
 

Környezetismeret

 

1.évfolyam

 
 • Az iskola épületében és a környéken található jelek, jelzések helyes értelmezése.
 • Ismerje az iskola legfontosabb helyiségeit.
 • Tudja, hogyan jut el lakásától az iskoláig.
 • Tudja megnevezni települését, lakóhelyét, iskoláját.
 • Az iskolában dolgozók megszólítása, köszönés, udvariassági formulák használata.
 • Helyes viselkedés és megfelelő öltözködés az iskolában (tanórán, különböző szabadidős foglalkozásokon, szünetben).
 • Az osztályteremben található tárgyak, bútorok megnevezése, jellemző tulajdonságaik összegyűjtése,
 • Tudja az időjárás elemeinek, a napoknak, a napszakoknak és az évszakoknak a nevét.
 • Ismerje fel és nevezze meg a megfigyelt növényeket és állatokat.
 • Fokozódó önállósággal válassza meg az évszaknak, az időjárásnak megfelelő öltözéket.
 
 1. évfolyam
 
 • A tanuló legyen képes a közvetlen környezetében önállóan megfigyeléseket végezni, a tapasztalatait tudja tanítói kérdések segítségével elmondani szóban, és rögzíteni írásban, rajzban.
 • A tanult jelenségeket, élőlényeket ismerje fel, nevezze meg.
 • Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat végezni.
 • Tudjon méréseket végezni, használja helyesen a megtanult mértékegységeket.
 • Sorolja fel helyes sorrendben a napszakokat, a napokat, a hónapokat és az évszakokat. Ismerje az évszakok időjárását, a természet évszakos változását.
 • Használja helyesen a tárgy és anyag fogalmát, ismerje környezete legfontosabb anyagfajtáit, azok halmazállapotát. Ismerje az anyagok érzékelhető tulajdonságait.
 • Használja helyesen a helyzetet és helyet meghatározó fogalmakat (előtte, mögötte, mellette, felette, alatta, közötte).
 • Legyen képes az élőlények főbb jellemzőit megfigyelni, majd elmondani, leírni, lerajzolni. Tudja egy tanult élőlény jellemző jegyeit felsorolni.
 • Ismerje testének részeit és a helyes test és fogápolást. Tudjon tájékozódni a testén.
 • Ismerje lakóhelyének főbb jellegzetességeit és legalább egy hagyományát.
 • Nevezze meg az otthona és az iskola között levő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat. Ismerje a biztonságos közlekedés szabályait.
 • Tudjon bemutatkozni, idegent a lakóhelyén útbaigazítani.
 

3.évfolyam

 
 • A tanuló legyen képes a környezetében, tárgyak, élőlények, természeti formák, jelenségek megfigyelésére, a tapasztaltak elmondására, rögzítésére írásban és rajzban.
 • Tapasztalatai alapján legyen képes dönteni egy rövid szöveg igazságtartalmáról.
 • Ismerjen a tankönyvön kívül más ismerethordozókat, tudja azokat csoportosan használni.
 • Tudja a főbb jellemzőik alapján megkülönböztetni a halmazállapotokat. Használja helyesen az oldódás és olvadás szavakat. Ismerje az időjárás elemeinek nevét.
 • Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat végezni.
 • Az iránytű segítségével állapítsa meg a fő világtájakat.
 • Ismerje környezetének, hazánknak legjellemzőbb felszíni formáit és felszíni vizeit.
 • Ismerje elemi szinten hazánk nagy tájait. Tudjon lakóhelyén biztonságosan közlekedni.
 • Tudja felsorolni a növények és az állatok életéhez szükséges környezeti feltételeket. Ismerje fel és nevezze meg egy fás szárú, egy lágy szárú növény, egy emlős, egy madár, egy gerinctelen állat testrészeit. Sorolja fel az élőlények életfeltételeit.
 
 • Ismerje testének működését elemi szinten. Tudjon a testén méréseket végezni. Az egészséges és a beteg állapotot tudja egymástól megkülönböztetni.
 • Ismerje a talaj-, a víz-, a levegőszennyezés megelőzését, a szennyezés egészségkárosító hatásait.
 

4.évfolyam

 
 • A tanuló legyen képes a környezetében, tárgyak, élőlények, természeti formák, jelenségek önállóan megfigyelésére, a tapasztaltak elmondására, rögzítésére írásban és rajzban.
 • Ismerjen a tankönyvön kívül más ismerethordozókat, és azokból tudjon új ismeretekhez jutni.
 • Tudjon önállóan méréseket végezni, használja helyesen a megtanult mértékegységeket.
 • Tudja a főbb jellemzőik alapján megkülönböztetni a halmazállapotokat. Használja helyesen az oldódás és olvadás szavakat. Ismerje az időjárás elemeinek nevét.
 • Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat, rendszerezéseket végezni.
 • Tudja a világtájakat meghatározni. Legyen képes a leggyakoribb térképjelek alapján, elemi szinten térképet használni.
 • Ismerje környezetének, hazánknak legjellemzőbb felszíni formáit és felszíni vizeit.
 • Ismerje elemi szinten hazánk nagy tájait, környezeti értékeit, és az ott élő emberek életét. Tudjon lakóhelyén biztonságosan közlekedni.
 • Tudja felsorolni a növények és az állatok életéhez szükséges környezeti feltételeket. Ismerje fel és nevezze meg egy fás szárú, egy lágy szárú növény, egy emlős, egy madár, egy gerinctelen állat testrészeit.
 • Ismerje fel a házban és a ház körül élő leggyakoribb állatokat, háziállatokat. Tudja megkülönböztetni a leggyakoribb gyümölcseinket, zöldség- és szántóföldi növényeinket.
 • Ismerje testének működését elemi szinten. Tudjon a testén méréseket végezni.
 • Ismerje a talaj-, a víz-, a levegőszennyezés megelőzését, a szennyezés
 

Ének – zene

 

1.évfolyam

 • A tanulók 20 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’d” hangterjedelemben. Csoportosan bátran, zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni.
 • Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák.
 • A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és tanári segítséggel szolmizálva éneklik.
 
Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket.

2.évfolyam

 • A tanulók 40 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’d” hangterjedelemben. Csoportosan bátran, zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni.
 
 • Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen hangsúlyozzák.
 • A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és tanári segítséggel szolmizálva éneklik.
Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket.
 

3.évfolyam

 • A tanulók 20 dalt (15 népzenei és 5 műzenei szemelvény) el tudnak énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a dalok élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó, kánon).
 • Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 2/4 és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák.
 • A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és csoportosan. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálják.
 • Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni. Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk.
Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket.
 

4.évfolyam

 • A tanulók 30 dalt (25 népzenei és 5 műzenei szemelvény) el tudnak énekelni emlékezetből
„a-e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a dalok élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó, kánon).
 • Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák.
 • A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és csoportosan. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálják.
 • Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni. Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk.
 
Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati tapasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá válik.
 
 

Technika életvitel és gyakorlat

 
 

1.évfolyam

 • A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzőinek felsorolása.
 • A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának felismerése, megértése.
 • A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján.
 • Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás.
 • Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
 • Képlékeny anyagok, papír, faanyagok magabiztos alakítása.
 • Építés mintakövetéssel és önállóan.
 • Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.
 • A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
 • Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
 • Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
 • A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása.
 • Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.
 

2.évfolyam

 • A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzőinek felsorolása.
 • Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról.
 • A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése, káros sztereotípiák lebomlása.
 • A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet.
 • Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete.
 • Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén.
 • A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
 • Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás.
 • Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete.
 • Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
 • Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása.
 • Építés mintakövetéssel és önállóan.
 • Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.
 • A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
 • Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
 • Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
 
 • A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása.
 • Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.
 

3.évfolyam

 • Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – elsajátítása és begyakorlása.
 • Használati utasítások értő olvasása, betartása.
 • Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás érvényesülése tárgyalkotáskor).
 • A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
 • Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
 • Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.
 • A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.
 • Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
 • Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
 

4.évfolyam

 • Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – elsajátítása és begyakorlása.
 • Használati utasítások értő olvasása, betartása.
 • Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás érvényesülése tárgyalkotáskor).
 • A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
 • Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
 • Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.
 • A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.
 • Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
 • Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
 

Vizuális kultúra

 

1.évfolyam

 • Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
 • A felszerelés önálló rendben tartása.
 • A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése.
 • A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
 • Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése.
 • A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.
 • Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.
 
Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése.

2.évfolyam

 
 • Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
 • Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
 
 • Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével.
 • A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése.
 • A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
 • Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése.
 • Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatára.
 • Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat.
 • Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése.
 • A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek befolyásolják azok hatását).
 • A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek felismerése.
 • Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek felismerése.
 
Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése.
 

3.évfolyam

 
 • Az    alkotásra,   megfigyelésre,   elemzésre   vonatkozó    feladatok   életkornak megfelelő értelmezése.
 • Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.
 • Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
 • A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.
 • Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak megfelelő térbeli szükségletek felismerése.
 • Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás.
 • A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban.
 • A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése.
 
A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése.
 

4.évfolyam

 
 • Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
 • A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.
 • Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak megfelelő térbeli szükségletek felismerése.
 • A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép).
 • Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően.
 
 • Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása.
 
Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek megismerése.
 
 
 

Testnevelés és sport

 

1.évfolyam

 
Előkészítő és preventív mozgásformák
 • A testrészek megnevezése.
 • A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.
 • Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben.
 • Az iskolatáska gerinckímélő hordása.
 • A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi szempontjai ismerete.
 • Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat.
 • Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és a nyugalom harmóniájának felfedezése önmagára és másokra vonatkoztatva.
 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
 • A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.
 
Manipulatív természetes mozgásformák
 • A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.
 
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban
 • Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban és csoportban.
 • A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben.
 
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban.
 • A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény és tanulási lehetőség felismerése.
 • A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete.
 
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban
 • Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása.
 • A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben.
 • Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben
 • Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról.
 • Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete.
 
 

2.évfolyam

 
Előkészítő és preventív mozgásformák
 • Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.
 
 • A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei.
 • A medence középhelyzete beállítása.
 • A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.
 • Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és a nyugalom harmóniájának felfedezése önmagára és másokra vonatkoztatva.
 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
 • Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a mozgáskapcsolatok sokrétű felhasználásával.
 
Manipulatív természetes mozgásformák
 • A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási módjainak, és a vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete.
 • Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.
 • A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.
 
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban
 • Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása.
 • Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszközökön.
 • A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása.
 
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban
 • A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek ismerete.
 • Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között, illetve játékban.
 • Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban.
 
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban
 • Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete.
 • Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték-előkészítő kisjátékokban.
 • A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél fontosságának tudatosulása.
 
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban
 • A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.
 • Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz igazodjanak.
 
Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban
 • Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, és azok betartása.
 • Tudatos levegővétel.
 • Bátor vízbeugrás.
 
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben
 • Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról.
 • Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete.
 

3.évfolyam

 
Előkészítő és preventív mozgásformák
 
 • Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is. Önálló pulzusmérés.
 • A levezetés helyének és preventív szerepének megértése.
 • A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.
 • A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.
 • Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása.
 • A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulása.
 • A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.
 • Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok megismerése.
 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
 • Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.
 • Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, szabályozott energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal.
 • A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.
 • A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, valamint azok mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) ismerete.
 
Manipulatív természetes mozgásformák
 • A    manipulatív   természetes   mozgásformák   célszerű,   folyamatos   és magabiztos végrehajtása.
 • A    manipulatív   természetes   mozgásformák   kombinálása   térben   és szabályozott energiabefektetéssel.
 • A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív élményének megerősödése.
 • A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása.
 • A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása.
 
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban
 • Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére is.
 • A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel- és leugrás.
 • Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során.
 • Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben többnyire biztosan uralt egyensúlyi helyzet.
 • A tempóváltozások érzékelése és követése.
 • A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete.
 
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban
 • A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, rendezettségre törekvő végrehajtása, változó körülmények között.
 • A 3 lépéses dobóritmus ismerete.
 • A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között, illetve játékban.
 • Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.
 • A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete.
 • A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése.
 
 
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban
 • A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.
 • Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok során.
 
 • Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése.
 • Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése.
 • Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.
 • A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés.
 • A sportszerű viselkedés értékké válása.
 
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban
 • Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban.
 • Előre, oldalra és hátra esés, tompítással.
 • A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása.
 • A grundbirkózás alapszabályának ismerete és betartása.
 • A sportszerű küzdésre, az asszertív viselkedésre törekvés.
 • A saját agresszió kezelése.
 • Az önvédelmi feladatok céljának megértése.
 • Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben
 • Legalább négy szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete.
 • A    tanult    szabadidős    mozgásformák    sporteszközei    biztonságos használatának, alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.
 • A    szabadidős   mozgásformák   önszervező   módon    történő felhasználása      szabad játéktevékenység során.
 • A    szabadtéren,   illetve   speciális   környezetben   történő   sportolással együtt                    járó veszélyforrások ismerete.
 

4.évfolyam

 
Előkészítő és preventív mozgásformák
 • Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is.
 • A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.
 • A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.
 • A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.
 • Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” ismerete és annak alkalmazása a gyakorlatban.
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
 • A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások, azok mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) ismerete.
Manipulatív természetes mozgásformák
 • A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív élményének megerősödése.
 • A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása.
 • A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása.
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban
 • Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére is.
 • A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel- és leugrás.
 • Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során.
 • Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet.
 • A tempóváltozások érzékelése és követése.
 • A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete.
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban
 • A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között.
 • A 3 lépéses dobóritmus ismerete.
 
 • A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között, illetve játékban.
 • Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban
 • A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.
 • Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok során.
 • Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.
 • A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés.
 • A sportszerű viselkedés értékké válása.
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban
 • A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés.
 • Az önvédelmi feladatok céljának megértése.
 
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben
 • Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete.
 • A    tanult    szabadidős    mozgásformák    sporteszközei    biztonságos használatának, alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.
 • A    szabadtéren,   illetve   speciális   környezetben   történő   sportolással együtt                    járó veszélyforrások ismerete.
 
 
 

Etika

 

1.évfolyam

 
 • A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival.
 • Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.
 • Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.
 • Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni.
 • A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait.
 • Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát.
 • Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében.
 • Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki.
 • Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.
 • Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze.
 • Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő.
 • Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.
 

2.évfolyam

 
 • A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival.
 • Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.
 • Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.
 • Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni.
 
 • A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait.
 • Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát.
 • Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében.
 • Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki.
 • Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.
 • Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze.
 • Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő.
 • Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.
 

3.évfolyam

 
 • A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.
 • Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.
 • Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.
 • Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához.
 • Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.
 • Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.
 • Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit elődeink hoztak létre.
 • Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni.
 • Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.
 

4.évfolyam

 
 • A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.
 • Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.
 • Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.
 • Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához.
 • Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.
 • Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.
 • Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit elődeink hoztak létre.
 • Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni.
 • Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.