Adatkezelési tájékoztató iskolai felvételi eljáráshoz kötődő személyes adatok kezeléséről

2024-04-14
Adminisztrátor
50

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezései alapján a tanulók személyes adatait kezelő köznevelési intézmény köteles az érintett tanulók személyes adatainak védelméhez való jogát biztosítani. A köznevelési intézmény, mint adatkezelő a GDPR 13. és 14. cikkének megfelelően az alábbi tájékoztatást adja.
1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Adatkezelő székhelye/ postacíme: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
E-mail cím: titkarsag@lajosmizseiskola.hu
Telefon: 0676-356156


Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
e-mail: dora.nagy.szilagyine@kk.gov.hu, telefonszáma: (76) 795-517
2. Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
Az intézmény jogszabályban előírt nyilvántartások vezetését, a köznevelés információs rendszerének adatokkal történő ellátását, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt, adatkezeléseket valósítja meg. A kötelezettséget megállapító jogszabály a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41. § rendelkezése és a végrehajtása tárgyában kibocsájtott 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI r.).
2.1 A köznevelési intézmény az Nkt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettsége keretében a gyermek, tanuló következő adatait tartja nyilván a tanulmányi rendszerében:
a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, személyi azonosításra szolgáló okmány megnevezése és száma, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, valamint száma,,
b) a gyermek, tanuló szülőjének, értesítendő hozzátartozójának, a rá tekintettel családi pótlékra jogosult személynek neve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok:
da) felvételivel kapcsolatos adatok,
db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,
dh) mérési azonosító,
e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatok:
ea) az egyéni munkarenddel kapcsolatos adatok,
eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,
ec) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma,
ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
az országos mérés-értékelés adatai,
g) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt a 9. § (4) bekezdése alapján szervezett határon túli kiránduláson,
h) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton.


2.2 A pedagógiai szakszolgálati intézmény az Nkt. 41. § (3) bekezdése alapján- az integrált nyomon követő rendszer (a továbbiakban: INYR) működtetése érdekében –a (2) bekezdésben meghatározott adatokon túl:
a) a szülő, az értesítendő hozzátartozó önkéntes adatszolgáltatása alapján a gyermek, a tanuló nemzetiségi hovatartozására vonatkozó adatot,
b) annak a nevelési-oktatási intézménynek a nevét és címét, OM-azonosítóját, amellyel a gyermek, a tanuló óvodai nevelési vagy tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban áll, valamint a gyermek, a tanuló által igénybe vett pedagógiai szakszolgálati ellátás 18. § (2) bekezdés szerinti megnevezését,
c) az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálatnál képzésben részt vevő személynél: kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, nemét, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, személyi azonosításra szolgáló okmány megnevezését és számát, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, társadalombiztosítási azonosító jelét, a fogyatékosságra vonatkozó adatokat, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését, számát is nyilvántartja.


2.3 Nkt. 41.§ (9) bekezdése alapján nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azokat az adatokat kezeli, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.


2.4 A köznevelési intézmény az EMMI rendeletben meghatározott kötelezettsége keretében a gyermek, tanuló következő adatait tartja nyilván:

 1. tanulói hiányzás miatti adatkezelés az EMMI r. 51. § (1) bek. alapján, mely tartalmazza a betegség miatt távollét időtartamát, kezeli annak igazolását, mely egészségügyi, különleges adatot is tartalmazhat,

 2. tanulóval szembeni fegyelmi eljáráshoz kapcsolódó adatkezelés az EMMI r. 53-61. § rendelkezései alapján,

 3. tanuló és gyermekbalesetekkel kapcsolatos nyilvántartás az EMMI r. 169. § rendelkezései alapján.

2.5 Az Intézménynek az Nkt. 25. § (5a)-(5b) bekezdései alapján biztosítania kell
a) az Nkt. 62. § (1a)–(1e) bekezdése szerint a diabétesszel élő, valamint
b) a fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermekek, tanulók egészségének megőrzésére fordított fokozott figyelmet.
A szülő, törvényes képviselő, a nagykorú tanuló az (5a) bekezdés a) és b) pontja szerinti körülmény fennállásáról az Intézményt legkésőbb a gyermek tanuló tanulói jogviszonya létesítésekor tájékoztatja.
Ha a szülő, törvényes képviselő, a nagykorú tanuló az (5a) bekezdés a) és b) pontja szerinti körülmény fennállásáról a tanuló tanulói jogviszonya létesítését követően szerez tudomást, akkor a szülő, törvényes képviselő, a nagykorú tanuló az Intézményt a tudomásszerzést követően erről haladéktalanul tájékoztatja.


3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, amikor az adatkezelést a köznevelési intézmény közfeladatai, valamint közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében feladatai végrehajtásához kapcsolódóan kötelezően végzi, tekintettel a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontjára is. A feladatok ellátásával összefüggő adatkezelésre a hivatkozott jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerül sor.


4. A személyes adatok címzettjei
Az Intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el.
Az Nkt. 41. § (5) bekezdése alapján az Nkt. 41.§ (2)–(3) bekezdésben foglalt adatok – az Nkt.-ban meghatározottak szerint, a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
Az Nkt. 41.§ (8) pontjára tekintettel a tanuló
a)   sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségére, tartós gyógykezelésére vonatkozó adatai, továbbá a gyermek, tanuló speciális köznevelési ellátásához elengedhetetlenül szükséges szakorvosi, iskolaorvosi diagnózisának adatai a pedagógiai szakszolgálat, a nevelési-oktatási intézmények és az egészségügyi szakellátó között,
b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
c)  magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
d)  diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a hivatal, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható.


A köznevelési információs rendszer (KIR) tanulói nyilvántartásába - melynek adatkezelője az Oktatási Hivatal - a köznevelési intézmény a tanuló egyes adatait törvényi felhatalmazás alapján továbbítja az oktatási nyilvántartásról   szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 7. § (1)- (4) bekezdésének rendelkezései szerint.  
Ha törvény alapján a kiskorú gyermek, tanuló adatai a szülő részére továbbíthatóak, törvény eltérő rendelkezése hiányában a szülői felügyeleti jog gyakorlásától függetlenül az adatokat mindkét szülőnek továbbítani kell. Az előbbiekben említett adatok nem továbbíthatóak azon szülőnek, akinek a bíróság – a Ptk. 4:175. § (1) bekezdése szerint – a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülői felügyeleti jogát korlátozta vagy megvonta.
A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) elnevezésű rendszerben – a Magyar Diáksport Szövetség működteti- rögzítik a köznevelési intézmények pedagógusai a tanulók országosan egységes mérési módszer alapján megállapított fizikai állapot és edzettségi eredményeit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 81. § alapján. A szükséges mértékben és körben a köznevelési feladatokat ellátó intézmény a mérési adatok rögzítésével teszi hozzáférhetővé az adatokat a rendszer üzemeltetője számára. Az átadott adatok: fizikai és fittségi mérés adatai. Az érintett a rá vonatkozó adatok vonatkozásában közvetlen hozzáféréssel rendelkezik.
Nkt. 44/B. § (2) NETFIT a tanuló következő személyes adatait tartalmazza:

 1. mérési azonosító,

 2. születési év és hónap,

 3. nem,

 4. decimális életkor,

 5. sajátos nevelési igényre vonatkozó adat,

 6. évfolyam,

 7. az iskola feladatellátási helye,

 8. a fizikai fittségi mérés eredményei.

Nkt. 93/E. §  az iskola az iskolai tankönyvrendelés keretében a tankönyveket - jogszabályban meghatározottak szerint, elektronikus formában - a könyvtárellátó felületén keresztül rendeli meg. A könyvtárellátó számára az iskola a tankönyvrendeléssel kapcsolatos, alábbi személyes adatokat adja át:
a tanuló neve, a tanuló oktatási azonosító száma, a tanuló iskolájának neve, OM azonosítója, a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése, a tanuló részére az iskolai tankönyvellátás keretében megrendelt, megvásárolt tankönyvek címe, a tanuló nemzetiségének megjelölése, ha jogszabályban meghatározott nyilatkozattal vesz részt a nemzetiségi nevelés-oktatásban.
Az iskola átadja a könyvtárellátónak a tankönyvek tanulóra, évfolyamra, tantárgyra lebontott címlistáját.
Adatok beszerzése hatóságtól vagy más szervtől
Az Nkt. 41. § (4) bekezdése alapján, ha a szülő, értesítendő hozzátartozó vagy az Nkt. 41. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott családi pótlékra jogosult személy a nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét nem adja meg az Intézménynek, akkor az Intézmény ezeket az adatokat a családtámogatási ügyben eljáró hatóságtól is beszerezheti.
Az Nkt. 41. § (2) bekezdés a) és b) pontjában szereplő adatokat az Intézmény az adott adatok tekintetében elsődleges vagy másodlagos információforrásnak minősülő szervtől is beszerezheti, a tanulmányi rendszerben díjmentesen elérhető szabályozott elektronikus és központi szolgáltatások útján (a továbbiakban együtt: SZEÜSZ).
5. A személyes adatok tárolásának ideje
A köznevelési intézmény a nyilvántartott gyermek, tanuló, szülő, értesítendő hozzátartozó adatait a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig, őrzi és kezeli.
A NETFIT nyilvántartás adatai az első adatfelvételtől számított tíz évig kezelhetők.
A tanuló biztonságos napközbeni ellátásának céljából kezelt adatokat az intézmény legfeljebb a tanuló tanulói jogviszonya fennállásáig kezeli.
6. Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
6.1 Hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő tájékoztassa:
személyes adatainak kezelése folyamatban van e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt,
milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési célból; milyen forrásból, mennyi ideig kezeli; az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
6.2 Helyesbítéshez való jog
Az érintett személy kérheti, hogy az Intézmény helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatát.
6.3 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett személy jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését az Intézmény korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).
6.4 A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Intézmény a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.
6.5 A törléshez való jog
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az Intézmény közérdekű feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges.


7. Jogorvoslathoz való jog
Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Felügyeleti Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, honlap: www.naih.hu), vagy

 • lehetősége van bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.