EFOP-3.2.3-17-2O17-00018

2022-04-23
Adminisztrátor
31
179

,,Digitális módszertan és eszközrendszer fejlesztése Kecskemét és térsége közoktatási intézményeiben"


Projekt tartalmának bemutatása
A Kecskeméti Tankerületi Központ pályázatot nyert EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” konstrukció keretében.
A projekt időtartama: 2018.02.01- 2021.09.01.
Jelen pályázat célcsoportja: a bevont köznevelési intézmények tanulói, pedagógusai, szakemberei.

A fejlesztés indokoltsága: A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyteremtéshez való hozzájárulás érdekében elengedhetetlen az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak használatorientált megjelenése. Erre építve meg kell teremteni a digitális pedagógia módszereinek széleskörű alkalmazásának lehetőségét a köznevelésben, annak érdekében, hogy a digitális technológia használatával a digitális kompetenciák természetszerű fejlesztésén túlmenően egyéb, alapkészségek fejlesztésének lehetősége is megteremtődjön. Az infokommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) eszközök készségszintű használata és a digitális technológiára épülő egyéb készségek (médiatudatosság, kommunikáció, kritikai szemlélet, prezentációs képességek stb.) megléte szinte alap elvárás a munkaerőpiacon. A digitális technológia általánosan csak az informatika oktatásban kapott helyet az oktatási rendszerben. Az informatika órán kívül szemléltetésre, a tanulók elektronikus mérés-értékelésére, a tanulók önálló és csoportos munkavégzésének támogatására, a digitális és egyéb kompetenciák célzott fejlesztésére az IKT eszközöket csak szigetszerűen, egy-egy innovatív pedagógusokhoz, vagy kisebb közösséghez kapcsolódóan veszik igénybe, amely jelentős különbségeket eredményez. Az élethosszig tartó tanulás és a munkaerőpiac számára kiemelt fontosságú IKT alapkészségeket megerősítő IKT fejlesztések minél nagyobb hatásfokkal történő hasznosulásához, a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez szükség van a pedagógusok tanórai és tanórán kívüli IKT eszközhasználatával összefüggő módszertani kultúrájának megújulására, az IKT eszközök kihasználtságának növelésére, az IKT, mint pedagógiai eszköz beépítésére és felhasználására a kulcskompetenciák fejlesztésében.

A fejlesztés célja: Olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg a bevont iskola, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében.

A fejlesztés részcéljai: A digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztése a pedagógusok képzésével és a támogató eszközöknek bevezetésével és beválás-vizsgálatával, illetve a nemzetközileg bevált eszközrendszerek meghonosítása és kísérleti jellegű bevezetése. A tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése.
A projekt keretében a Digitális Fejlesztési Tervekben részletezettek szerint pedagógus továbbképzések, illetve azokon elsajátított új tudás beépítése zajlik a projekt keretében, továbbá eszközbeszerzés tervezett.
A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, Emberi Erőforrás Operatív Program keretén belül valósul meg.

Lego Story Starter


Lego Mindstorms EV3LEGO MoreToMath


LEGO® Education WeDo 2.0LEGO Story Starter órák, produktumok

 
Képek